ปะกำช้าง : ความเชื่อในพลังศักดิ์สิทธิ์ของกลุ่มชาวไทยกูย ในจังหวัดสุรินทร์

Yasotara Siripaprapon

Abstract


บทคัดย่อ

          วิถีในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ตลอดถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์สามารถดำรงอยู่อยู่ร่วมกันได้อย่างดุลยภาพ ทั้งนี้อาจเกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน  คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งการดำเนินชีวิตของมนุษย์ได้มีการเรียนรู้ ศึกษา และสะสมประสบการณ์เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ที่ผ่านโดยประสบการณ์ ผ่านทางด้านศาสนา ลัทธิ ความเชื่อและพิธีกรรม จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษแต่อดีตนั้นเอง  วัฒนธรรมจึงได้กลายเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์สืบทอดกันมา การดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ ระบบความเชื่อและพิธีกรรมสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางความเชื่อได้อย่างชัดเจนที่เป็นตัวบ่งถึงแต่ละสังคม มีวงจร ระบบโครงสร้างแบบใด มีการอิงอาศัยบางอย่างเป็นสัญลักษณ์ในการนับถือ สักการะ บูชา และให้ความเคารพนับถือ ยกย่องว่าเป็นสิ่งมงคล หายาก ใครมีไว้ครอบครองยอมนำมาซึ่งความโชคดี รุ่งเรือง อำนาจวาสนาบารมีตามคติความเชื่อที่มีอยู่ในมนุษย์ นั้นคือ ช้าง เป็นสัตว์สำคัญ ถือได้ว่าเป็นสัตว์มงคล มีอำนาจ และทรงพลังสูง ช้างได้ปรากฏในพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึง

พญาช้างปาริไลยกะ เป็นช้างที่มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า[1] คือ ทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ตลอดพรรษาที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่ารักขิตวัน และปกป้องและคุ้มครองพระพุทธเจ้า


[1] ขุ.ธ.ก.(ไทย) ๔๐ / ๘๙.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Journal of Graduate Review MCU Phrae Campus

Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phrae Campus
111 Moo.5 Bannongha Maekummee Sub-District
Muang District, Phrae Province, Thailand 54000
Tel. +66-5464-6273, Fax. +66-5464-6585
Email:fm100mcuphrae@gmail.com

http://www.phrae.mcu.ac.th/2017/journal