กระบวนการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

พระชวลิต จิรวฑฺฒโน, พระครูโกศัย พัฒนบัณฑิต,ผศ.ดร.

Abstract


บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพื่อศึกษาหลักศีล ๕ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการรักษาศีล ๕ ของประชาชนในตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (๓) เพื่อศึกษากระบวนการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผลการวิจัย พบว่า

๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหา และอุปสรรคในการรักษาศีล ๕ ของประชาชนในตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมพบว่า    มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๖๒) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัญหาอุปสรรคในการรักษาศีล ๕ ของประชาชน ในศีลข้อที่ ๑ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = ๓.๖๔) ในประเด็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของประชาชนที่ส่งผลต่อการฆ่าสัตว์ และการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยง รองลงมาคือ ศีลข้อที่ ๓ สื่อต่างๆ ส่งต่อผลกระทบต่อพฤติกรรม และการแต่งตัวในสังคมเปลี่ยนไป ศีลข้อที่ ๔ พูดโกหกเพื่อเอาตัวรอด และพูดระรานคนอื่นด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย ศีลข้อที่ ๒ ขาดการอบรมทางคุณธรรมจริยธรรม และสังคมในปัจจุบันทำให้ต้องเอาตัวรอด ศีลข้อที่ ๕ สังคมไทยเป็นสังคมสังสรรค์มีการวางจำหน่ายสุรายาเสพติดให้โทษเป็นจำนวนมากและสามารถหาซื้อได้ง่าย

๒. กระบวนการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายจากการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการรักษาศีล ๕ เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการในการส่งเสริมเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น พบว่าศีลข้อที่ ๑ ด้านหลักประกันชีวิต ใช้กระบวนการจัดอบรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม และให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามหลักศีล ๕ ศีลข้อที่ ๒ ด้านทรัพย์สิน           ใช้กระบวนการจัดอบรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่เดิม จะสามารถนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้มีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสำหรับทุกครอบครัว ศีลข้อที่ ๓ ด้านครอบครัว ใช้กระบวนการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน การเข้าค่ายพุทธบุตร เน้นสร้างศีลธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของเยาวชน ศีลข้อที่ ๔ ด้านสังคม  ใช้กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน และการฝึกสมาธิ ศีลข้อที่ ๕ ด้านสุขภาพ ใช้กระบวนการจัดกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์ในชุมชน รณรงค์สร้างคุณค่าในแก่ผู้เลิกดื่มสุราและเลิกเสพยาเสพติดด้วยการสร้างกำลังใจ และให้การยอมรับ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

คำสำคัญ: กระบวนการส่งเสริม, ศีล ๕, การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

Abstract

This research aims: 1) to study the five precepts in Theravada Buddhist Scripture, 2) to study the problems and obstacles in the five precepts of the people in Mae Tam Sub-district, PhayaMengRai District, Chiang Rai province, and 3) to study the process of supporting to observe the five precepts for qualitical life development of people in Mae-Tum Sub-district, PhayaMengRai District, Chiang Rai Province. This study was the mixed methods research. The quantitative research methods was done  by collecting data using questionnaire and data were analyzed by means and standard deviation. The qualitative research was done by using both documentary and in-depth interviews methods. The results were as follows:1) In the results of the data analysis on the problems. and obstacles to the 5 precepts of the people in Mae Tam Sub-district, PhayaMengRai District, ChiangRai Province overall, it was found that the opinions were at a high level ( = 3.62). When considering each side, it was found that the barriers to keeping the 5 precepts of the people in the 5 precepts no.1 are the highest ( = 3.64). On issues related to the occupation of the people that affect the killing of animals and the abandonment of pets. Secondary is the 5 precepts no.3 is the media and the dress in society changed. The 5 precept no.4 lie to survive and scold others with rude words. The 5 precept    no.2 lack of moral training and society today must survive and The 5 precept no.5 Thai society is a social society, there are many liquor drug distribution and can be easily purchased.

2) The process of supporting to observe the five precepts for qualitical life development of people in Mae-Tum Sub-district, PhayaMengRai District, ChiangRai Province based on data analysis. The study on the problems and obstacles to the preservation of the 5 precepts to develop the process of promotion for a better life, found that, the 5 precept no.1 : Life insurance;  use the process of training in meditation camps and knowledge about the practice of the precepts. The 5 precept no.2 : Property collateral; the process of training participants to participate in economic development using the existing folk wisdom. It can lead to a good quality of life. Have the right to a standard of living adequate for every family. The 5 precept no.3 : family security; use the project to promote moral and ethics for youth. The Buddhist camp. The morality of the youth. The 5 precept no.4:  Social security; Use the process of building good relationships with one another by participating in community activities and meditation. The 5 precept no.5 : health security; use the process of organizing community activities. Campaign to create value for those who quit drinking and quit drug addiction by encouraging and accept to return good people to society.

Keyword: A Process to Support, The Five Precepts, Observation for Quality of Life

Keywords


A Process to Support, The Five Precepts, Observation for Quality of Life

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
เมืองอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 ประเทศไทย
โทร + 66-5464-6273, แฟกซ์+ 66-5464-6585
อีเมล: phdbsn11@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP