ภาวะผู้นำของพระเจ้ามหาวิชิตราชในกูฏทันตสูตร (LEADERSHIP OF KING MAHAVIJITARAJ IN KUTADANTA SUTTA)

Phienchairatn NgernNgarm

Abstract


บทคัดย่อ

            บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำตามคติพระพุทธศาสนาของพระเจ้ามหาวิชิตราชที่ปรากฏในกูฎทันตสูตร และการประยุกต์ใช้ภาวะผู้นำของพระเจ้ามหาวิชิตราชในสถานการณ์ปัจจุบัน ผลการศึกษาพบว่า พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงเป็นผู้นำตามคติของพระพุทธศาสนา โดยทรงมีคุณสมบัติภายใน คือคุณธรรมสำคัญ เช่น ทศพิธราชธรรม และคุณสมบัติภายนอก คือทรงมีบุคลิกลักษณะสง่างาม กล้าหาญ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของบ้านเมืองได้ดี หากพิจารณาจากทฤษฎีภาวะผู้นำ พระเจ้ามหาวิชิตราชทรงเป็นผู้นำพิเศษ (Charismatic Leader) เพราะทรงมีพรสวรรค์พิเศษในการทำงานให้สำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ มีคุณธรรมเด่น เชื่อมั่นในตนเอง มีความสามารถสูงในการควบคุมตนเอง เมื่อพิจารณาจากทฤษฎีลักษณะพฤติกรรมของผู้นำ (Behavioral Theory) ทรงปกครองบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองและแก้ไขปัญหาบ้านเมืองโดยใช้แนวทางการพัฒนาให้ประชาชนได้รับการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนมีศีลธรรมและให้อยู่ดีกินดี และจากทฤษฎีสถานการณ์ (Situational Theory) ทรงวางแผนการบริหารบ้านเมืองไว้อย่างรอบคอบ ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามลำดับความจำเป็นก่อนหลัง เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาการเกษตร และปัญหาการค้าการลงทุน ส่วนภาวะผู้นำของพระเจ้ามหาวิชิตราชที่สามาถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในสังคมปัจจุบัน ได้แก่ การเป็นผู้นำที่ควรมีคุณสมบัติภายในคือคุณธรรมโดยเฉพาะหลักทศพิธราชธรรม และมีคุณสมบัติภายนอก คือมีบุคลิกลักษณะดี รู้จักวางตัวให้เหมาะสม และมีความสามารถในการแก้ปัญหา

 

Abstract

            This article aimed at studying the leadership according to Buddhism with special reference to King Mahavijitaraj in Kutadanta Sutta and studying the application of his leadership to the contemporary situation. The study revealed that King Mahavijitaraj was an ideal leader according to Buddhism. He bored attributes, both internal and external. For the internal virtues, he had most important virtues such as Dasarajadhamma or ten virtues of a leader. For the external feature, he was well looking, brave, and capable.  King Mahavijitaraj has the charismatic leadership because of his talents in accomplishing the career, morality, performance, and self-esteem. According to the behavioral theory, his leadership can be seen through his capacity in ruling the country in which the people were well supported in education, economics, and social welfare. According to the situational theory, his leadership can be seen through his well plan for the due solutions to the social problems such as poverty, agriculture, and trading. His characteristics that may be applied to the contemporary society are the both internal and external virtues as being well established in morality as well as bearing a good character.

 


Keywords


King Mahavijitaraj, Leadership, Kutadanta Sutta

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทร : 054-646585
อีเมล: jgsr.phrae@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP