แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักไตรสิกขาสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดน่าน (GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF QUALITY OF LIFE ACCORDING TO THE THREEFOLD TRAINING OF PRISONNERS IN NAN PROVINCE)

Phreut Sophonnichakul

Abstract


บทคัดย่อ

           บทความงานวิจัยเรื่อง "แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักไตรสิกขา สำหรับผู้ต้องขังเรือนจำจัง หวัดน่าน" มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเรือนจำ      จังหวัดน่าน (๓) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักไตรสิกขาสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดน่าน การวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย คือศึกษาข้อมูลจาก เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดน่าน การเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) ผู้ให้ข้อมูลหลักเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง (Key Informants) โดยสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน ๓๐ คน (๒) ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) จำนวน ๑๐ คน โดยใช้เทคนิควิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า

             ๑. หลักไตรสิกขาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท คือการศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกกาย วาจา จิตใจ หรือสติปัญญาให้สูงขึ้น เป็นหลักการของการปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา ส่งผลให้บุคคลผู้ปฏิบัติประสบผลสำเร็จทั้งในด้านการทำงานครอบครัวและสังคม

             ๒. ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดน่าน ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจและไม่รู้วิธีปฏิบัติเมื่อเจออุปสรรคอันเป็นปัญหาต่อการรักษาศีล ขาดแคลนอาคารสถานที่ในการใช้จัดกิจกรรมที่เหมาะสม, เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีน้อยและปฏิบัติงานหลายหน้าที่,  การฝึกอบรมที่ต้องรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

             ๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักไตรสิกขาสำหรับผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดน่าน ควรเพิ่มรูปแบบการพัฒนาให้ชัดเจน, มีลำดับขั้นตอนการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบ ตามหลักการพัฒนาสมัยใหม่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตามหลักของศีล สมาธิ ปัญญา คือการพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและปัญญา ซึ่งประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักไตรสิกขา สำหรับผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดน่าน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Abstract

             This objective of “Guidelines for the Development of quality of Life According to The Threefold Training of Prisoners in Nan Province”, Were of Three 1) To study the threefold training in Theravada Buddhism; 2) To study about the problem for the Development of quality of Life According of Prisoners in Nan Province, 3) To study about guidelines for the development of quality of life according to the Threefold training of Prisoners in Nan Province.

             The research is conducted by qualitative research and collected by in - deep information. The research consists of the focus group with the relevant Officers and prisoners in Nan prison. data saving distributes to are 2 the group, 1) 30 persons for Key Informants by interview deep, 2) 10 persons for Focus Group Discussion, by use the technique  analyses, synthetic manner quality data, The result revealed that

             1. Threefold training in Theravada Buddhism; According to the Threefold Training, one should learn and train the body, speech and cognitive process to enhance their capabilities which allows for an integrated and holistic development of human quality.

             2. Problem and development quality of life prisoner prison Nan obstacle of Prisoners in Nan Province, was noticed that; (1) Most of Prisoners have little understanding and don’t know how to practice when seeing situation which is obstacle to have the precept, place building in activity arrangement doesn't be individual, an officer has a little and work many duty And training and development to cope with advances in technology have changed dramatically

             3. Guidelines for the development of quality of life according to the Threefold training of Prisoners in Nan Province. Need to add the development to a process of complete development. According to the development of a new generation to meet objectives and goals set by the Principles of morality, concentration and wisdom, i.e. to develop the body, the minds and the wisdom, that can be applied to the development of guidelines for the development of quality of life according to the Threefold training of Prisoners  in Nan Province.


Keywords


คุณภาพชีวิต, ไตรสิกขา, การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยไตรสิกขา (Life Quality, the Threefold Training, Life Quality Development with the Threefold Training)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทร : 054-646585
อีเมล: jgsr.phrae@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP