การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (PEOPLE’S PARTICIPATION TOWARDS OPERATING EFFICIENCY OF MUANG KHAM SUB DISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, PHAN DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE)

Phra Pattarapong Pattaramaytee (Pattarasiritanawin)

Abstract


บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ ๒) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มตัวอย่าง  ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพานจังหวัดเชียงราย จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน จำนวน ๔๐๐ คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ F-test

          ผลการศึกษาพบว่า ๑) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวม มีความคิดเห็นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกปัจจัยมีความคิดเห็นระดับปานกลาง เรียงตามลำดับ คือ ปัจจัยของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม รองลงมา คือ ปัจจัยของสิ่งจูงใจ และปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ ๒) ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย คือ องค์การบริการส่วนตำบลม่วงคำควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็นในทุกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน ควรให้มีช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ และควรจัดประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ ๓) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา สถานภาพในครอบครัว อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐๐ และกลุ่มประชาชนมีสิ่งจูงใจ มีปัจจัยด้านของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม และมีความรู้ความเข้าใจ มีแนวโน้มที่จะเข้ามามีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐๐


Abstract

         The purposes of this research were to study the factors of people’s participation toward operating efficiency of Muang Kham Sub District Administrative Organization, Phan District, Chiang Rai Province and to study guidelines for people’s participation toward operating efficiency of Muang Kham Sub District Administrative Organization, Phan District, Chiang Rai Province. Data were collected from 400 samples through the questionnaires and analysis by using both the descriptive and inferential statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, and F-test.

          The results showed that: 1) The factors of people’s participation toward operating efficiency of Muang Kham Sub District Administrative Organization, Phan District, Chiang Rai Province in overall were at moderately level and data on the other side at moderately level as follows: (1) People’s participation factors, (2) Motivation factors and (3) Knowledge factors respectively; 2) Guidelines for people’s participation toward operating efficiency of Muang Kham Sub District Administrative Organization, Phan District, Chiang Rai Province were the organization should create the activities for building the people’s participation and the community benefits, to create people’s participation channel and public relation channel to the community; 3) The results of a hypothesis testing for the personal factors consist of education, status quo, occupation, income and were found that had an effect on people’s participation toward operating efficiency of Muang Kham Sub District Administrative Organization were significantly different at the 0.000 level. Besides, the factors of people’s participation toward operating efficiency of Muang Kham Sub District Administrative Organization were significantly different at the 0.000 level.


Keywords


การมีส่วนร่วมของประชาชน, ประสิทธิภาพ, องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ (People’s Participation, Efficiency, Muang Kham Sub District Administrative Organization)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทร : 054-646585
อีเมล: jgsr.phrae@gmail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP