มโนทัศน์ค่านิยมการสัก : การปรับตัวของความเชื่อสู่สังคมเสรี

Nhumpung Thaklong

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความชิ้นนี้ เป็นบทความวิชาการ ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการสักตั้งแต่การให้ความหมายของการสัก ความเชื่อเรื่องของการสักในแต่ละพื้นที่ และใช้แนวคิดทฤษฎีเข้ามาวิเคราะห์เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ของการสัก ผ่านแนวคิดปรากฏการณ์วิทยา แนวคิดเรื่องสัญวิทยา และแนวคิดเรื่องวาทกรรม เพื่อให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางสังคมของเรื่องการสัก ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางความคิด การให้ความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และช่วงเวลา โดยได้ทำการศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสือ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ พบว่า 1) การสักเป็นเรื่องของวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ เป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องของรอยสัก ความเชื่อ หรือการได้รับการยินยอมในพื้นที่นั้นๆ 2) การสักเป็นการสร้างพลังอำนาจ บนเรือนร่าง ออกมาเป็นรูปสัญลักษณ์ เป็นการแสดงถึงพลังอำนาจในการเป็นผู้นำครอบครัว ความพร้อมของการมีครอบครัว โดยผ่านรอยสักบนร่างกาย 3) การสักเป็นเรื่องของการแสดงความมีอัตลักษณ์ในสังคม เป็นการแสดงความเป็นตัวตนผ่านรอยสัก เช่น อดีตต้องมีรอยสักเพื่อให้รู้ว่าสังกัดหน่วยอะไร เพื่อจะได้รับความคุ้มครอง 4) การสักเป็นเรื่องของการยึดเหนี่ยวจิตใจ เนื่องจากยามที่ต้องไปออกรบ รอยสักที่อยู่บนร่างกายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวที่จะให้ศัตรูทำอันตรายมิได้   และ5) การสักเป็นเรื่องของการสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้น ในแต่ละพื้นที่จะมีการสร้างค่านิยมให้กับการสัก การให้ความหมาย หรือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความหมายของการสัก ทำให้กลุ่มคนในพื้นที่นั้นๆ จะนิยมทำต่อๆ กันมา

 

Abstract

          This article an academic article who has studied the subject of the tattoo since the meaning of the tattoo. Beliefs of tattooing in each area and apply the concept of theory into analysis to reflect the hidden things of tattooing. Through the concept of phenomenology Concept of Phonology And the concept of discourse. To reflect the social phenomenon of tattooing from the past to the present. The process of changing through thought giving meaning that changes with the ages and times. By studying and collecting information related documents such as information books on the internet. From research and analysis, it was found that. 1)Tattooing is a matter of culture in each area. It is the focus of the tattoo, belief or consent in the area. 2) Tattooing is a form of power on the body as a symbol. It shows the power to lead the family. Readiness of having a family Through tattoos on the body. 3) Tattooing is a matter of showing your identity in society. It is the expression of identity through tattoos, such as the past, must have a tattoo in order to know what belonging to to be protected. 4) Tattooing is a matter of holding the mind. Because when you have to go to battle the tattoo on the body is an anchor that will prevent the enemy from doing any harm. And 5) Tattooing is a matter of creating values. In each area, tattooing values are created. Imparting or what is hidden in the meaning of tattooing causing groups of people in that area to continue to do so.

 


Keywords


TATTOO ADJUSTMENT THE BELIEF LIBERALISM

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชกระจายเมืองกระจาย
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้าแม่คำมี
อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-64658585
jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JG MP