การพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105-9004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Ekkachai Kaikaew

Abstract


บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง 2) เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง  ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105-9004 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 การเปรียบเทียบผลการเรียนก่อนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลหา ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบค่าที (t-Test)

           ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง มีค่า  = 4.65, S.D. = 0.39 แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ผลการทดสอบประสิทธิภาพด้านการทำงาน ตรงตามข้อกำหนดโดยคิดเป็นร้อยละ 100 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มทดลอง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และผลกระบวนการเรียนรู้ระหว่างเรียนและวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 82.07/80.71 นักศึกษาที่ทดสอบสมรรถนะผ่านการทดสอบคิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจต่อชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสง มีค่า  = 4.52, S.D. = 0.52 แปลผลได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด


Abstract

           This research is research to develop The objectives of this research are 1) to design and develop a performance training kit for optical fiber communication work, 2) to find the performance training kit for optical fiber communication work, and 3) to study the satisfaction of students studying by using a performance training kit. Optical fiber communication work Used for teaching and learning computer networking courses, code 3105-9004, Diploma Level (High Vocational Certificate), Year 1, Department of Electronics. The technical college spreads semester 2, academic year 2019, to be effective in accordance with the 80/80 standard, comparing grades before and after study. The research instruments were the study achievement test. And satisfaction level questionnaire The data were analyzed for percentage (Percentage), Mean, Standard Deviation, and t-test statistics.

             The study found that The results of the analysis of expert opinion on the fiber optic communication performance training set were (   = 4.65, S.D. = 0.39), interpreted as being the most satisfactory. Performance test results Meet the requirements by accounting for 100 percent of the academic achievement before and after study among experimental group students. After study higher than before study Significantly at the 0.05 level and the results of the learning process during study and post-study achievement were 82.07/80.71 higher than the set criteria. Students who tested the performance tested were 100% satisfied with the practice set. The performance of communication via optical fiber was (  = 4.52, SD = 0.52), which translates to the highes criteria.


Keywords


Performance training set, Fiber optic, Communication work

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชกระจายเมืองกระจาย
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้าแม่คำมี
อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-64658585
jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JG MP