การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าหม้อห้อมของเยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา

Sayan Innunjai, Raweeroth Sreekumpa, Thananan Kumthinkeaw, Pronsawan Sukmaitry, Kumkeaw Muang-ek, Poonsri Sawing

Abstract


บทคัดย่อ

     วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าหม้อห้อม เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าหม้อห้อมนำไปสู่การยกระดับรายได้สู่เศรษฐกิจชุมชน เพื่อถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าหม้อห้อมสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยผสมผสานวิธี โดยมีทั้งการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปฏิบัติการ (Action Research)

     สรุปผลการวิจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานผ้าหม้อห้อมว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำกันในครัวเรือนมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เคล็ดลับในการผลิตถูกเปิดเผยจากพ่อแม่สู่บุตรหลาน ถือเป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

     สรุปการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าว่า มีการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้ผ้าฝ้ายธรรมชาติ สามารถย้อมทั้งสีธรรมชาติด้วยสีของห้อม ทั้งสีแบบวิทยาศาสตร์ และย้อมสีพิมพ์เทียน พร้อมนำผ้าชนิดอื่นและวัสดุอื่นมาประดับให้เกิดลวดลายที่สวยงามน่าสนใจ มีการเล่าเรื่องราวผ่านสินค้า มีการพัฒนาชุดเคหภัณฑ์หม้อห้อมสุขใจ ประกอบไปด้วยหมอนอิงใบใหญ่ 1 ใบ หมอนอิงใบเล็ก 4 ใบ เบาะนั่ง 4 ผืน กล่องกระดาษชำระ 2 อัน ผ้าปูโต๊ะ 1 ผืน

     สรุปการถ่ายทอดผลงานด้านศิลปะเชิงสร้างสรรค์ผ้าหม้อห้อมสู่เยาวชนและผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนา มีกิจกรรมการถ่ายทอดผลงานด้วยปราชญ์ชาวบ้านที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้ การใช้เทคนิคการเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียน มีการพิมพ์เทียนขี้ผึ้งลงบนพื้นผ้า ตามลวดลายโดยใช้แม่พิมพ์ สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับของผู้สูงอายุในกลุ่มจังหวัดล้านนาของเยาวชนและผู้สูงอายุ ในการถ่ายทอดผลงานรวมด้าน พบว่า ในภาพรวมก่อนเข้ารับการถ่ายทอดระดับปานกลาง ส่วนหลังการรับถ่ายทอดระดับมาก

 

ABSTRACT

     This research has an objective to study the process of creating Mo Hom cloth works to create Morhom cloth art works leading to income enhancement to the community economy to transfer creative art works of Mo Hom cloth to youth and the elderly in Lanna Province. This research It is a research method. There are both documentary research, qualitative research and action research.

     Summarize the research results related to the creative process of Morhom fabrics that It is a product that is made in a household and is passed down from generation to generation. Production secrets are revealed from parents to children. It is a cultural heritage that has been passed down for a long time.

     In summary, the design of Morhom fabric products to add value to the product is that Products are designed using natural cotton. Can be dyed both natural color with the color of the hoop and science and dye the candle Along with using other fabrics and other materials to decorate to create interesting and beautiful patterns Stories are told through products. There is a development of a happiness home kit. It consists of 1 large cushion, 4 small cushions, 4 seat cushions, 2 toilet paper boxes, 1 tablecloth.

     Conclusion on the transfer of creative art works of Morhom cloth to youth and elders in Lanna Province There is an activity to convey the work by local scholars who are experts in delivering knowledge. Using techniques for writing candles or printing candles There is a wax candle printed on the fabric. According to the pattern using the mold Summary of opinions on the elderly in the Lanna group of youth and the elderly In conveying the overall work, it was found that in the overall picture before receiving the broadcast at medium level The latter part of broadcasting at a high level

 


Keywords


promotion of learning, creative arts of Mohom Product

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP