การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผ้าทอกะเหรี่ยง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอวิถีเขียวของโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

Naowamat Nammuang, Jarunee Maneekul, Charin Mangkhang

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผ้าทอกะเหรี่ยง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอวิถีเขียวของโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผ้าทอกะเหรี่ยง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอวิถีเขียวของโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาความต้องการหลักสูตรท้องถิ่นโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครอง ครูภูมิปัญญา ผู้นำชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 20 คน 2) กลุ่มตัวอย่างในการประเมินคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่นโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูฝ่ายวิชาการ ครูวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาปริญญาโท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และครูที่มีประสบการณ์     ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษา คือ 1. แบบสำรวจความต้องการหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผ้าทอกะเหรี่ยง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอวิถีเขียวของโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 2. หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผ้าทอกะเหรี่ยง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอวิถีเขียวของโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ และ 3. แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผ้าทอกะเหรี่ยง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอวิถีเขียวของโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

          ผลการศึกษาพบว่า

          1. ผลสำรวจความต้องการของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ผ้าทอกะเหรี่ยง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอวิถีเขียว โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46) 

           2. ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ผ้าทอกะเหรี่ยง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอวิถีเขียวของโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.62) และมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80-1.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 

Abstract

          The purposes of this study were to 1) study the requirement of local curriculum on Karen Weaving for developing the Green Weaving product of Meatuenwittayakom School, Chiang Mai Province and 2) to develop local curriculum on Karen Weaving for developing the Green Weaving product of Meatuenwittayakom School, Chiang Mai Province. The first sample was specified selecting, which consisted of school principal, teachers of Meatuenwittayakom School, upper secondary students, local Karen weaving expert, community leader, local government enterprise about 20 people. The second sample was specified selecting in order to evaluate the quality of local curriculum, which consisted of school principal, academic teacher, teacher with master degree, social studies teacher and teacher with teaching experience at least 1 year about 20 people. The tools of this study were 1) The Observation form on requirement of local curriculum on Karen Weaving for developing the Green Weaving product of Meatuenwittayakom School 2) Local Curriculum on Karen Weaving for developing the Green Weaving product of Meatuenwittayakom School 3) Evaluation form for the quality of local curriculum on Karen Weaving for developing the Green Weaving product. The result of this study were;

          1) The survey result of the requirement of local curriculum on Karen Weaving for developing the Green Weaving product found that the requirement for developing local curriculum in good level with the mean of 4.46.         

          2) The result of development local curriculum on Karen Weaving for developing the Green Weaving product of Meatuenwittayakom School, Chiang Mai Province by considering from proper elements of curriculum was very appropriate with the mean of 4.62 and accorded with element by having index of item objective congruence 0.80-1.00 as criteria.


Keywords


Karen Weaving, Green Product ,Local Curriculum

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP