การสร้างแบบฝึกหัดทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

Phra Thapnarong Karnamphai

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพุทธวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ก่อนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  ตามเกณฑ์ 80/80 และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test dependent)

          แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 88.77/88.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

 

 

Abstract

          The objectives of this article were 1) to validate the effectiveness of reading printed matter for main idea drill exercises for MathayomSuksa 2 students, Puttiwong Wittaya School, Wat Phra Kaew, Chiang Rai Province, 2) to examine the students’ achievement after learning with reading printed matter for main idea drill exercises for MathayomSuksa 2 students and 3) to investigate the students’ satisfaction towards learning with reading printed matter for main idea drill exercises for MathayomSuksa 2 students. The samples studies were  24 students in MathayomSuksa 2 at Puttiwong Wittaya School, Wat Phra Kaew during their first semester of the academic year 2018. Four instruments for collecting data were employed; 7 lesson plans, 7 drill exercises on reading printed matter for main idea drill exercises, the pretest and posttest and the questionnaire. Data were analyzed by using mean, standard deviation and t-test dependent.

          The effectives value of reading printed matter for main idea drill exercises for MathayomSuksa 2 students was at 88.77/88.75 which was higher than the 80/80 of criteria set. The posttest’s average score of students’ achievement was higher than the pre-test with the statistical significance of 0.05. The students’ satisfaction towards learning with reading printed matter for main idea drill exercises for MathayomSuksa 2 students in overall was at the highest level.


Keywords


Students, Puttiwong wittaya school, Printed matter

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP