การบริหารงานด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

Wasinee Wanarat, Panotnon Teanprapakun

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 2) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 12 คน หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 12 คน ครูที่ปรึกษา 267 คน รวมทั้งสิ้น 291 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างเจาะจงตามอัตราส่วนของขนาดโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานรวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหา และสร้างข้อสรุป ผลการวิจัยพบว่า

          1. สภาพการบริหารหารงานด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ภาพรวมมีสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการควบคุม ติดตาม มีค่าเฉลี่ยของระดับสภาพปัญหาสูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.74 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ย 3.71 ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.22 และด้านการจัดการองค์กร มีค่าเฉลี่ย 3.64 ตามลำดับ

           2. แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน ตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ด้านการวางแผน ได้แก่ จัดทำแผนการปฏิบัติการและแผนกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับนักเรียนประจำปี กำหนดเป้าหมายความสำเร็จ มีเครื่องมือสำหรับ  การวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล ด้านการจัดการองค์กร ได้แก่ มีคำสั่งการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก ด้านการส่งเสริมสนับสนุนของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร มีสิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณ และการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ด้านการควบคุม ติดตาม ได้แก่ มีเครื่องมือสำหรับบันทึกผลการดำเนินงาน สามารถวิเคราะห์และรายงานผลการปฏิบัติงานได้

 

Abstract

          The objectives of this article aimed 1) to the condition of administration on student prevention and assistance according to the Student Care and Support Systems of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 35 and 2) to guilde the problem solutions of administration on student prevention and assistance according to the Student Care and Support Systems of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 35. The samples consisted of 12 school administrators, 12 student support system supervisors, 267 advisors, total of 291 samples were classified by using the stratified sampling and purposive sampling on proportion to the size of school. The instruments used for data collecting were a questionnaire on the administration on student prevention and assistance according to the Student Care and Support Systems of Schools. Analyze the data used Basic statistics including content analysis and make a conclusion. The research results were fellows :

           1. The condition of administration on student prevention and assistance according to the Student Care and Support Systems of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 35; overall, the problem situation was at a high level with a mean of 3.69, When considering each aspect found that the problem on controlling and monitoring aspect was at highest level with a mean of 3.74, The administrator role in supporting aspect was at mean of 3.71, The planning aspect was at mean of 3.70, And the organization management aspect was at mean of 3.64, respectively.

           2. The guideline problem solutions of the administration on student prevention and assistance according to the Student Care and Support Systems of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 35; on the planning aspect were providing the annual’s action plan and activities plan for student, setting the achievement goal, preparing the instrument to analyze the student individual. The organization management aspect was setting the clarify performance order and increasing effectively external coordination. The administrator role in supporting aspect were building human relation on organization, providing facilities and enough budgets including in needs working skill. The organization management aspect, providing the instrument to collect data, analyze, review and report.


Keywords


Student Care and Support Systems of School, Student prevention and assistance

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
หมู่ที่ 5 บ้านหนองห้า ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทร: 054-646585 E-mail : jgsr.phrae@mail.com 

http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP