Information For Librarians

เราสนับสนุนให้บรรณารักษ์บรรณารักษ์จัดทำวารสารนี้ในวารสารประเภทของวารสารและอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวระบบการเผยแพร่โอเพ่นไชต์ของวารสารที่น่าสนใจในวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข (ดูระบบแบบเปิด )