Information For Librarians

เราสนับสนุนให้บรรณารักษ์วิจัยจัดทำวารสารนี้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของวารสารและอาจเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าระบบการเผยแพร่โอเพ่นฟันของวารสารที่น่าสนใจในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข (ดูระบบวารสารแบบเปิด )