Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 1 (2018): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2561 กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพในการประชุมบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ Abstract   PDF
พระศักดิ์ดา ฉนฺทโก,ดร. (สุวรรณทา), พระสมพงศ์ มหาปุญฺโญ (ข้ามสี่)
 
Vol 3, No 1 (2017): ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1 2560 กระบวนการสร้างจิตด้านศิลปวัฒนธรรมเชิงพุทธในสังคมไทย Abstract   PDF
พระครู สิริรัตนานุวัฒน
 
Vol 4, No 1 (2018): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2561 กระบวนการส่งเสริมการรักษาศีล ๕ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย Abstract   PDF
พระชวลิต จิรวฑฺฒโน, พระครูโกศัย พัฒนบัณฑิต,ผศ.ดร.
 
Vol 6, No 1 (2020): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 2563 กระบวนการเสริมสร้างจิตสาธารณะของวัดและชุมชนในพื้นที่สาธารณะ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ Abstract   PDF
Sriwichittra Meenangua, Raweerose Sricompa, Phromares Kaewmola
 
Vol 5, No 1 (2019): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 2562 กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (STRATEGY BUDDHIST CHANGE AGENT LEADERSHIP DEVELOPMENT FOR ADMINISTRATORS IN PHRAPARIYATTIDHAMMA SCHOOLS GENERAL EDUCATION DIVISION) Abstract   PDF
Phramaha Witoon Thammachoto (Sang-In)
 
Vol 3, No 2 (2017): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 2560 การจัดการศึกษาขององค์กรพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ Abstract   PDF
พรสวรรค์ ฐิติญาโณ
 
Vol 3, No 2 (2017): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 2560 การจัดการองค์กรสงฆ์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน Abstract   PDF
พระราช ธรรมสารสุธี
 
Vol 5, No 1 (2019): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 2562 การจำแนกลักษณะผู้ต้องขังตามแนวปุคคลสูตร (CLSSIFICATION OF PRISONERS ACCORDING TO PUGGALA SUTTA) Abstract   PDF
Kitti Kaewkrachang
 
Vol 5, No 1 (2019): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 2562 การต่อต้านทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาในจังหวัดแพร่ (ANTI-CORRUPTION ACCORDING TO BUDDHISM : A CASE STUDY IN PHRAE PROVINCE) Abstract   PDF
Uten Laping, Sayan Innunjai, Ponsavon Sukmaitri, Jiraput Na sritha
 
Vol 5, No 2 (2019): ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 2562 การนำแนวคิดธรรมราชาไปประยุกต์ใช้กับการปกครองบ้านเมือง (THE INTEGRATION OF CONCEPT OF DHAMMARAJA WITH COUNTRY ADMINISTRATION) Abstract   PDF
Phrakrusopornpariyatsutee Chaiyawuttikul, Navin Pormjaisa, Prayong Chandang
 
Vol 2, No 1 (2016): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 2559 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนา Abstract   PDF
จักกฤช สิงห์ธนสาร
 
Vol 4, No 1 (2018): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2561 การบริหารสถานศึกษาเชิงพุทธสู่การพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน Abstract   PDF
มลวิภา สิขเรศ
 
Vol 4, No 2 (2018): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2561 การบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ (THE SCHOOL ADMINISTRATION BY RESULT-BASED MANAGEMENT IN ACCORDANCE WITH THE OPINION OF TEACHERS INSCHOOLS...) Abstract   PDF
Chokanok At-satru, Chissanapong Sonchan
 
Vol 4, No 2 (2018): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2561 การบูรณาการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการทำงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (WORK-INTEGRATED ENGLISH LEARNING OF OTOP INNO-LIFE TOURISM-BASED COMMUNITIES) Abstract   PDF
Ranavi Papol, Decha Talanuek
 
Vol 4, No 2 (2018): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2561 การบูรณาการรักษาศีล ๕ อย่างมีส่วนร่วมในสถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (AN INTEGRATION OF THE FIVE PRECEPTS OBSERVATION INTO CREATING HAPPILY COMMUNITY : A CASE STUDY OF THE EXPANSION SCHOOL.) Abstract   PDF
Phrapalad Kittipan Saccavaro (Wongsawad), Phrakhru Kosaipattanapundit
 
Vol 1, No 1 (2015): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2558 การประยุกต์หลักอริยสัจ ๔ ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง รายการกรณีที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ โรงพยาบาลแพร่ Abstract   PDF
คุณญา แก้วทันคำ
 
Vol 4, No 1 (2018): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2561 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในกระบวนการแปรรูปกลอยของชุมชน บ้านไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ Abstract   PDF
พระครูถาวร สิทธิการ, พระราชเขมากร ,ผศ.ดร.
 
Vol 1, No 1 (2015): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 2558 การประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ Abstract   XML
พระโกศัย เจติยารักษ์
 
Vol 2, No 2 (2016): ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 2 2559 การประเมินการบริการงานธุรการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ Abstract   PDF
รุ่งนภา เชื้อแพทย์
 
Vol 2, No 2 (2016): ปี่ที่ 2 ฉบับที่ 2 2559 การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดบริการแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ Abstract   PDF
มงคล มานพกวี
 
Vol 4, No 2 (2018): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2561 การปรับปรนทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น ในอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อการเปิดจุดผ่านแดนถาวร ช่องภูดู่ ภายใต้กระแสการพัฒนา ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (THE SOCIAL, CULTURAL, ECONOMIC ASSIMILATION OF LOCAL COMMUNITY IN AMPHOE...) Abstract   PDF
Buddhinan Boonruang
 
Vol 5, No 1 (2019): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 2562 การพัฒนากระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE PROCESS IN SCHOOL UNDER THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA) Abstract   PDF
Phramaha Kittisak Siriwattago (Noosura)
 
Vol 4, No 2 (2018): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 2561 การพัฒนากระบวนการคิดตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการของครูผู้สอนในสถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา (THE THINKING PROCESS DEVELOPMENT THROUGH YONISOMANASIKARN COMCEPT OF VOCATIONAL TEACHERS) Abstract   PDF
Wichien Deechi
 
Vol 2, No 1 (2016): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 2559 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ รายวิชา สถิติเบื้องต้นและการวิจัย ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Abstract   PDF
ชลธิชา จิรภัคพงค์
 
Vol 3, No 2 (2017): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 2560 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไปสู่การเป็นครูภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนวัดจอมสวรรค์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ Abstract   PDF
มนัส จันทร์พวง
 
1 - 25 of 141 Items 1 2 3 4 5 6 > >>