วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสาขาวิชา ศาสนา ปรัชญา พระพุทธศาสนา ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์  และสังคมศาสตร์ เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม  เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา และเพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย 

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...