Information For Librarians

เราขอแนะนำให้บรรณารักษ์ด้านการวิจัยจัดทำรายชื่อวารสารนี้ไว้ในสมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด เช่นกันอาจเป็นที่น่าสังเกตว่าระบบเผยแพร่โอเพ่นซอร์สของวารสารนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดที่จะเป็นเจ้าภาพให้คณาจารย์ใช้กับวารสารที่พวกเขามีส่วนร่วมในการแก้ไข (ดูOpen Journal Systems )