รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานโยบายสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

Siripon Intararujikul, sukhum kanka

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานโยบายสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำหนักธรรมอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงผสมผสาน เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประชาชนในชุมชน และการสัมภาษณ์ ผู้นำชุมชน และผู้นำองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการสัมภาษณ์ใช้วิธีการบรรยาย ผลการวิจัย พบว่า

๑. ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานโยบายสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการร่วมการตัดสินใจ ด้านการร่วมปฏิบัติ และด้านการรับฟังความคิดเห็น ด้านการควบคุม ด้านการวางแผนร่วม และด้านการให้ข้อมูล ตามลำดับ

๒. ผลการวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรมจะต้องคำนึงถึงการทำงานร่วมกัน ในรูปแบบของณะกรรมการ มีการติดต่อประสานงาน ประชาคม ร่วมกันภายในชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำในการตัดสินใจร่วมกัน เปิดโอกาสให้ทุกส่วนงานได้แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือร่วมกันโดยใช้ระบบประชาธิปไตยมาเป็นตัวตัดสินใจ ในการวางแผนการดำเนินงาน ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติร่วมกัน และรับผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ

 

 


Keywords


participation, public policy, model, การมีส่วนร่วม, นโยบายสาธารณะ, รูปแบบ

Full Text:

PDF

References


นงเยาว์ หลีพันธ์, (๒๕๔๗), การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, (๒๕๕๔), การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอ.พี.กราฟฟิค ดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด.

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, (๒๕๔๖), หลักการพัฒนาชุมชนและหลักการพัฒนาชนบท, กรุงเทพมหานคร: ไทยอนุเคราะห์ไทย.

วัชรินทร์ อินทพรหม, (๒๕๕๗), “รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน”, วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ ๘(๓) กันยายน-ธันวาคม.

อคิน รพีพัฒน์, (๒๕๒๗), การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย, กรุงเทพมหานคร: ศักดิ์โสภาการพิมพ์.

อเนก เหล่าธรรมทัศน์, (๒๕๕๗), “ประชาสังคมพัฒนาการและนัยยะแห่งอนาคต”, วารสารนิเวศวิทยา, ฉบับที่ ๒๓.

Cohen J.M. and Uphoff N.T., (1977). Participation’s Place in Rural Development: Seeking Clarity Through Specific, World Development, New York: Cornell Unversity.

David Easton, (1953), The Political System: An inquiry into the state of political science, New York: Alfred A. Knoft.

Delen, Corazan Alma G, (1977), People Participation, Philippine: Encyclopedia of SocialWorks.

Ira Sharkansky, (1970), Policy Analysis in Political Science, Chicago: Markham.

R. Dye, Thomas, (1978). Understanding Public Policy, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.