การพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวพระพุทธศาสนา

Winit phacharoen, Aphicha Sukjeen

Abstract


บทคัดย่อ

          บทความนี้นำเสนอแนวคิดการนำหลักธรรมทางด้านพระพุทธศาสนาด้านหลักอปริหานิยธรรม ซึ่งเป็นธรรมสำหรับการปกครองที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรื่องของหมู่คณะ องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรื่องในสังคมและทำให้สังคมเกิดการพัฒนาและนำมาซึ่งความสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม เป็นพื้นฐานหลักในการมาพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract

This article presents the concept of applying the principles of Buddhism in the aspect of Aparihaniyadhamma. which is fair for governance to help prevent deterioration Leads to prosperity of groups, organizations, agencies, which leads to prosperity in society and causes society to develop and brings peace and order in society. It is the main basis for developing local government.


Keywords


การพัฒนา, การปกครอง, พระพุทธศาสนา, หลักธรรม, development, politics, Buddhism, Dhamma principle

Full Text:

PDF

References


ทศพร ศิริสัมพันธ์. (2535). คู่มือเทคนิควิธีการส่งเสริมประสิทธิภาพในหน่วยราชการ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน.

ปรมะ สตะเวทิน. (2538). หลักนิเทศศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ์.

ประธาน คงฤทธิศึกษากร. (2524). บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นกรรมการสภา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ประหยัด หงส์ทองคำ. (2526). การปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.

พระอธิการวรวุฒิ สุเมโธ (มีธรรม). (2563). “พฤติกรรมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ในจังหวัดนครราชสีมา เขตเลือกตั้งที่ 5”. วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ลิขิต ธีรเวคิน. (2548). การเมืองการปกครองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิทยา จิตนุพงศ์. (2550). การปกครองท้องถิ่นไทย. พระนครศรีอยุธยา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

สมคิด เลิศไพฑูรย์. (2547). กฎหมายการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2555). การปกครองส่วนท้องถิ่นและอำนาจหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

อุทัย หิรัญโต. (2523). การปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนโตร์.

ราชกิจจานุเบกษา. (2560) “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560”. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก.

ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ และ ปาริชาต สถาปิตานนท์. (2547). การประชุมอย่างสร้างสรรค์. กรุงเทพมหานคร :ม.ป.ท.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.