MCU eJournals System


บัณฑิตวิทยาลัย

JOURNAL OF GRADUATE STUDIES REVIEW

คณะสังคมศาสตร์

JOURNAL OF MCU SOCIAL SCIENCE REVIEW 

หลักสูตรสันติศึกษา

JOURNAL OF MCU PEACE STUDIES

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

MAHACHULA ACADEMIC JOURNAL

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

JOURNAL OF INTERNATIONAL BUDDHIST STUDIES

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BUDDHIST UNIVERSITIES (JIABU)

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

JOURNAL OF INTERNATIONAL BUDDHIST STUDIES COLLEGE

คณะครุศาสตร์

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

วิทยาเขตนครสวรรค์

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

วิทยาเขตนครสวรรค์

วารสารวิจยวิชาการ

วิทยาเขตพะเยา

วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วิทยาเขตขอนแก่น

วารสารวิชาการธรรมทัศน์

วิทยาเขตขอนแก่น

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

วิทยาเขตขอนแก่น

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น

วิทยาเขตขอนแก่น

JOURNAL OF BUDDHIST EDUCATION AND RESEARCH

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ASIA PACIFIC JOURNAL OF RELIGIONS AND CULTURES

คณะมุษยศาสตร์

วารสาร มจร มุษยศาสตรปริทรรศน์

คณะมุษยศาสตร์

JOURNAL OF BUDDHIST PSYCHOLOGY

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

JOURNAL OF MCU PALISUEKSABUDDHAGHOSA REVIEW

วิทยาเขตอุบลราชธานี

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

วารสารธรรมวัตร 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

BUDDHACAKRA

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์

JOURNAL OF MCU SOCIAL DEVELOPMENT

ศูนย์อาเซียนศึกษา

BUDDHIST ASEAN STUDIES JOURNAL

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

วารสารพุทธบริหารการศึกษา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

วารสารการสอนสังคมศึกษา

วิทยาเขตเชียงใหม่

JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES 

วิทยาเขตแพร่    

JOURNAL OF GRADUATE STUDIES REVIEW MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY, PHRAE CAMPUS

วิทยาเขตสุรินทร์

วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์

วิทยาเขตสุรินทร์

วารสารมหาจุฬาคชสาร

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วารสารบัณฑิตศึกษาสาเกตปริทรรศน์

Journal of MCU Kosai Review

Journal of MCU Kosai Review

วัตถุประสงค์และขอบเขต:

     1. เพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้า บทความต่าง ๆ ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     2.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่
     3. สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การบูรณาการ การเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ

การเปิดรับบทความและข้อกำหนดของบทความที่ตีพิมพ์:

    บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
     ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความของวารสารถือเป็นนความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารทั้งนี้ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้ระบุถึงการอ้างอิง
     ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language):  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (Thai and English)

กำหนดการออกเผยแพร่วารสาร (Publication Frequency): วารสารกำหนดตีพิมพ์ปีละ ฉบับ

ฉบับที่ มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ กันยายน - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม (Journal of MCU Languages and Cultures)

View Journal | Current Issue | Register

วารสารการสอนภาษาไทย มจร

View Journal | Current Issue | Register

วารสารการสอนภาษาอังกฤษ มจร

View Journal | Current Issue | Register

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

ISSN : 2350-9953 (Print)
ISSN : 2672-9830 (Online)
 

Indexed in tci

หลักการและเหตุผล
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ถือเป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการ และองค์ความรู้ที่สำคัญเนื่องจากเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ความคิดที่ได้จาการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนความเคลื่อนไหวในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย   ในการนี้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคม และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคม และการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่

หมายเหตุ
1. บทความทุกบทความได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) จากภายนอกมหาวิทยาลัย และบทความที่ส่งถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่ส่งคืน
2. บทความ ข้อความภาพประกอบ และตารางใดๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่ใช่ความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว
3. บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบว่ามีการตีพิมพ์ซ้ำซ้อน ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

การจัดพิมพ์ ปีละ 3 ครั้ง ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม)


วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
เลขที่ 662 หมู่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

โทรศัพท์/โทรสาร 0 5420 9454-5

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus

Index in: 

ISSN : 2405-2457

ประกาศจากวารสาร เนื่องจากวารสารได้ทำการย้ายฐานข้อมูลไปที่ https://ojs.mcupr.ac.th/index.php/jgsr เพื่อให้การพัฒนาวารสารมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงขอรบกวนได้ติดตามพวกเราด้วย

ทีมพัฒนาวารสาร


 

วัตถุประสงค์
     วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและ บทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน
     บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณา จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ อยางเคร่งครัด รวมทั้งระบบ การอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
     ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน บทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้ระบุถึงการอ้างอิง

กำหนดออกเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of MCU Social Development (JMSD)

 Indexed in   

 

ISSN : 2539 - 5718 (Print)
ISSN : 2651 - 1215 (Online)

วัตถุประสงค์และขอบเขต: เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยบทความวิชาการของนัก วิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางการพัฒนาสังคม สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดการออกวารสาร : ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม)
ภาษา : พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ประเภทของวารสาร : Academic / Scholarly Journal 
การอ้างอิง : APA Style (นาม - ปี)
นโยบาย : Double - blind peer - reviewed พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน

ผลงานที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มจร การพัฒนาสังคมต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสาร มจร การพัฒนาสังคมถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสาร มจร การพัฒนาสังคม

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โทรศัพท์: 035-248000 (8278) mobile : 086 263 2570  e-mail:  jsocdev@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.journal-socdev.mcu.ac.th/

ฉบับตีพิมพ์เผยแพร่ข้อมูลตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
สำหรับฉบับอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่  พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารมหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่

วารสาร มหาจุฬาฯ วิทยาเขตแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้า บทความต่าง ๆ ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ และสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การบูรณาการ การเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารการสอนสังคมศึกษา

กำหนดออกเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ 
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม (เผยแพร่ทางออนไลน์ 30 ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารครุศาสตร์ มจร.โคราช

วารสารครุศาสตร์ มจร.โคราช เป็นวารสารวิชาการ ราย 3 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการวิชาการ และเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา บทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยมุ่งเน้นในศาสตร์ การบริหารการศึกษา ภาษากับการสื่อสาร ภาษาศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปะัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การวัดผลและประเมินผล พระพุทธศาสนา ศาสนาและปรัชญา ทัศนศิลป์ ภาษาและวรรณคดี วรรณกรรม ตลอดจนเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และข้อค้นพบจากการศึกษาและวิจัยทางด้านการศึกษา และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Journal of Chaimongkol Review

วารสารชัยมงคลปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) คือ

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่แก่สังคม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่ สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะได้รับการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อ 1 บทความในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blinded)
ทัศนะและข้อคิดเห็นในบทความเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความ กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยหากมีการฟ้องร้อง ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบ หากมีการคัดลอกผลงานงานวิชาการ

View Journal | Current Issue | Register

Buddhist ASEAN Studies Journal

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ในมิติของศาสนา การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและศิลปวัฒนธรรม ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคคลทั่วไปในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน

View Journal | Current Issue | Register

ภาพหน้าปกวารสารฉบับที่ ๑ และ ๒ และภาพตรามหาวิทยาลัย

Journal of MCU Buddhist Review

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ เป็นวารสารของคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำขึ้นภายใต้ระบบ Open Journal System

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพุทธศาสตร์ มจร อุบลราชธานี

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสารวิจัยพุทธศาสตร์ Buddhist Research Journal

View Journal | Current Issue | Register

วารสาร มจร พะเยาวิชาการ

View Journal | Current Issue | Register

วารสาร มจร หริภุญชัยปริทรรศน์

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา  สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

View Journal | Current Issue | Register

วารสารพุทธบริหารการศึกษา

วารสารพุทธบริหารการศึกษา มจร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางการศึกษาและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
๒. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางพระพุทธศาสนาและบูรณาการการศึกษากับศาสตร์สมัยใหม่

* กำหนดการออกวารสาร

ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม -เมษายน กำหนดออก เดือนเมษายน
ฉบับที่ ๒ เดือน พฤษภาคม -สิงหาคม กำหนดออก เดือนสิงหาคม
ฉบับที่ ๓ เดือน กันยายน – ธันวาคม กำหนดออก เดือนธันวาคม 

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสาร มจร นารายณ์ปริทรรศน์

วัตถุประสงค์ 1. ตั้งคำถามและเผยแพร่ผลการประชุมบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีรัฐศาสตร์

และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . เพื่อเป็นข้อมูลเชิงวิชาการให้กับเนื้อหาเกี่ยวกับทางออกของปัญหาสำหรับสังคม โปรดใช้หลักพุทธานุภาพ รวบรวมบทความด้านคุณภาพที่จะลงฐานข้อมูลได้ผ่านการทดสอบ        และประเมินคุณภาพโดยต่อไปนี้ (Peer review) จำนวน 2 ท่านจากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยกล่าวถึงกำหนดการเป็นประจำทุกปี ฉบับที่ 3 รายปักษ์ 4 เดือน (มกราคม - เมษายน, พฤษภาคม - สิงหาคม, กันยายน - ธันวาคม) วารสาร มจร นารายณ์ปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการที่ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม -สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม)

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

Buddhacakra

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

มหาจุฬาสาร

View Journal | Current Issue | Register

วารสารปรัชญาสาส์น

View Journal | Current Issue | Register