MCU eJournals System


บัณฑิตวิทยาลัย

JOURNAL OF GRADUATE STUDIES REVIEW

คณะสังคมศาสตร์

JOURNAL OF MCU SOCIAL SCIENCE REVIEW 

หลักสูตรสันติศึกษา

JOURNAL OF MCU PEACE STUDIES

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

MAHACHULA ACADEMIC JOURNAL

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

JOURNAL OF INTERNATIONAL BUDDHIST STUDIES

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BUDDHIST UNIVERSITIES (JIABU)

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

JOURNAL OF INTERNATIONAL BUDDHIST STUDIES COLLEGE

คณะครุศาสตร์

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

วิทยาเขตนครสวรรค์

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์

วิทยาเขตนครสวรรค์

วารสารวิจยวิชาการ

วิทยาเขตพะเยา

วารสารบัณฑิตแสงโคมคำ

วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

วิทยาเขตขอนแก่น

วารสารวิชาการธรรมทัศน์

วิทยาเขตขอนแก่น

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

วิทยาเขตขอนแก่น

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น

วิทยาเขตขอนแก่น

JOURNAL OF BUDDHIST EDUCATION AND RESEARCH

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

ASIA PACIFIC JOURNAL OF RELIGIONS AND CULTURES

คณะมุษยศาสตร์

วารสาร มจร มุษยศาสตรปริทรรศน์

คณะมุษยศาสตร์

JOURNAL OF BUDDHIST PSYCHOLOGY

วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

JOURNAL OF MCU PALISUEKSABUDDHAGHOSA REVIEW

วิทยาเขตอุบลราชธานี

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ

วารสารธรรมวัตร 

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

ารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์

สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

BUDDHACAKRA

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์

JOURNAL OF MCU SOCIAL DEVELOPMENT

ศูนย์อาเซียนศึกษา

BUDDHIST ASEAN STUDIES JOURNAL

ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์

วารสารพุทธบริหารการศึกษา

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์

วารสารการสอนสังคมศึกษา

วิทยาเขตเชียงใหม่

JOURNAL OF BUDDHIST STUDIES 

วิทยาเขตแพร่    

JOURNAL OF GRADUATE STUDIES REVIEW MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY, PHRAE CAMPUS

วิทยาเขตสุรินทร์

วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตรปริทรรศน์

วิทยาเขตสุรินทร์

วารสารมหาจุฬาคชสาร

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

วารสารบัณฑิตศึกษาสาเกตปริทรรศน์

Journal of MCU Kosai Review

Journal of MCU Kosai Review

วัตถุประสงค์และขอบเขต:

     1. เพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิชาการ การศึกษาค้นคว้า บทความต่าง ๆ ในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     2.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่บูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่
     3. สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ การบูรณาการ การเผยแพร่ผลงาน องค์ความรู้ของนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ

การเปิดรับบทความและข้อกำหนดของบทความที่ตีพิมพ์:

    บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอย่างเคร่งครัดรวมทั้งระบบการอ้างอิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
     ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความของวารสารถือเป็นนความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารทั้งนี้ กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้ระบุถึงการอ้างอิง
     ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ (Language):  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ (Thai and English)

กำหนดการออกเผยแพร่วารสาร (Publication Frequency): วารสารกำหนดตีพิมพ์ปีละ ฉบับ

ฉบับที่ มกราคม – เมษายน
ฉบับที่ พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ กันยายน - ธันวาคม

View Journal | Current Issue | Register

Page Header Logo

วารสาร มจร ภาษาและวัฒนธรรม (Journal of MCU Languages and Cultures)

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register

View Journal | Current Issue | Register