กลยุทธ์การบริหารสำนักปฏิบัติธรรมตามแนวพุทธศาสนา Buddhist Based Management Strategies for Meditation Centers

พระครูวิวิธ กาญจนคุณ

Abstract


The management of meditation centers in Buddhism needs effective management system and not contrary to the principles of Dhamma and Vinaya. The management of meditation center for best performance and the requirements of Buddhists in Thailand depends on management system. The management strategy in the management of meditation centers requires competent executives in management to lead the centers to achievement.  

 

Keywords:AdministrationStrategy, Meditation Center.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th