นโยบายการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Education Policies under the National Economic and Social Development Plan

ญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน

Abstract


National Economic and Social Development Plan identifies the policies and guidelines for the development in economy and society and education policy based on the termination of the economy and society in the past years. The present education policy is focused on the development of people of all ages into a society of sustainable life-long learning. The focus is on bringing the main principles of the sufficiency economy philosophy to empower people in all dimensions; with physical health, intellectual, mental development in moral and ethics, being immune to changes, to strengthen man and society with capability and quality and to collaborate researches and development together to increase skills capability in vocation and living a suitable life.

 

Keywords: Education Policy, National Economic and Social Development Plan.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th