การพัฒนาคุณธรรมเยาวชนรุ่นใหม่ Moral development for Youths

พระสำราญ ปภสฺสโร

Abstract


The youths are a major force in shaping the nation. To train them to be good and intellectual is a challenging work.  This is consistent with the concept of the National Education Act BE 2542 requiring intellectual, good and happy young people. The Buddhist principles can work well with this concept because Buddhist principles can train human in both physical and mental aspects. The Buddhist education starts from the mind and encourage the youths to realize the economic change, social impacts to life quality and the influence of consumerism.  

Keywords: Development, Moral, Youths


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th