ความสัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์กับความพึงพอใจในชีวิตสมรส ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Relationships between Honesty and Satisfaction In Marriage Life of Personnel in Mahachulalongkornrajavidyalaya University

วิไลวรรณ รังสร้อย, อำไพรัตน์ อักษรพรหม, ประกายรัตน์ ภัทรธิติ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความซื่อสัตย์ในชีวิตสมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในชีวิตสมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์กับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่สมรสแล้วในส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน 202 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ความซื่อสัตย์ในชีวิตสมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมมีความซื่อสัตย์อยู่ในระดับมาก อันดับแรก ด้านความจริงใจรองลงมา ด้านการแบ่งปันชีวิตร่วมกันและอันดับสุดท้าย ด้านความยืดหยุ่น 2) ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อันดับแรก ด้านความมั่นคงในคู่ครองรองลงม ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคู่สมรส และอันดับสุดท้าย ด้านความมั่นคงเศรษฐกิจในครอบครัว 3) ความซื่อสัตย์ในชีวิตสมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิตสมรสของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01


Keywords


ความซื่อสัตย์ในชีวิตสมรส, ความพึงพอใจในชีวิตสมรส

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th