สัมมาชีพ” บนทางสายกลาง ยุคไทยแลนด์ 4.0 “Right Occupation” on the Middle Way in the Age of Thailand 4.0

ทรงพรรณ ชยทตฺโต

Abstract


“สัมมาชีพ” ที่สอดคล้องกับหลักการการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น อาจจำแนกเป็น 2 ระดับ คือ (1) สัมมาชีพระดับพื้นฐาน เป็นการหาเลี้ยงชีพโดยดำเนินการตามครรลองของกฎหมายและระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ และ (2) สัมมาชีพระดับสูง เป็นการหาเลี้ยงชีพที่นอกจากจะดำเนินการตามครรลองของกฎหมาย และระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ แล้ว ยังคำนึงถึงความรับผิดชอบทางศีลธรรมหรือมีการพินิจพิเคราะห์ให้การกระทำนั้น ๆ ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามอีกด้วย และการประกอบอาชีพที่ไม่เข้าข่ายสัมมาชีพทั้ง 2 ระดับนี้ ล้วนจัดเป็น “มิจฉาชีพ” ทั้งสิ้น

 

“Right occupation” in accordance with the principles of nation development in the Age of Thailand 4.0, it may be classified into two levels. (1) Basic right occupation : it is to earn a living by following the rules of law and regulations or regulations, and (2) Advanced right occupation : it is a way of living that apart from carrying out the tasks of the law and the rules or regulations, also takes into account the moral responsibility or the discernment of the actions that are not contrary to good morals, too. And the occupations that do not into this category of two parts are all “wrong occupation”.


Keywords


สัมมาชีพ, ไทยแลนด์ 4.0,

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th