การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ที่มีผลต่อทักษะการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นและความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Effects of the Implementation of Gagne’s Hierarchy of Learning on Skills of Creating

ลัดดาวัลย์ รุมรัตน์, กีรติ ศรีวิเชียร, วริสรา จุ้ยดอนกลอย

Abstract


การศึกษาผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ที่มีผลต่อทักษะการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนนักเรียนห้องเรียนละ ๓๐ คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากจำนวน ๒ ห้องเรียน ได้ห้องเรียนที่ ๑ เป็นกลุ่มทดลอง ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ และห้องเรียนที่ ๒ เป็นกลุ่มควบคุม ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  ระยะเวลาในการทดลอง ๒๐ ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ๑) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ๒) แบบวัดทักษะการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ๓) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าสถิติทดสอบ t-test  และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมหลายตัวแปร

This Quasi experimental research aimed to study the effects of Gagne’s hierarchy of learning on skills of creating cartoon animation and creativity of Matthayom 2 students. A sample group consisted of students studying in Matthayom 2 in the 1st semester, the academic year 2017 at Wat Yai Chaimongkol (Pawana Rangsi) School, Phranakhon Si Ayutthaya. Two classrooms were drawn with ๓๐ students in each class. The sample group was acquired by the Simple Random Sampling. From the two groups, the students in the experimental group were required to learn based on Gagne’s hierarchy of learning. Another group was the control group. The students in this group were required to study with normal learning approach. The experimental period of ๒๐ hours. Research instruments were: 1) Gagne’s hierarchy of learning lesson plans and normal lessons and 2) the cartoon animation creation skills evaluation form and 3) the creativity evaluation form. Statistics employed to analyze the data were T-test and Multivariate Analysis of Variance


Keywords


การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่, ทักษะการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น, ความคิดสร้างสรรค์,Gagne’s hierarchy of learning, Skills of creating cartoon animation, Creativity

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th