ความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ The Satisfaction of The Students’ Parents Towards Educational Administratio


Abstract


การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๒) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือ ๓) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองนักเรียนที่ตอบแบบสอบถามจำนวน ๙๕ คน ส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ ๕๒.๖๐ และเป็นเพศชาย ร้อยละ ๔๗.๔๐ ส่วนมากมีอายุ ๔๑-๔๕ ปี ร้อยละ ๒๙.๕๐ จบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ ๙๖.๘๐ ส่วนมากมีสถานสภาพสมรส ร้อยละ ๘๗.๔๐ อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๖๙.๕๐ และมีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาทร้อยละ ๗๒.๒๘ ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองของนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  =๓.๖๔)

 

This study was survey research. It was aimed to study: 1) the personal factors of the students’ parents of Ban Nongtaobuengrue-yai school, Khoksi sub-district, Muang district, Khonkaen province, under supervision of Khonkaen primary educational service area 1, 2) the parents’ satisfaction towards educational administration of Ban Nongtaobuengrue-yai school, and 3) the problems and suggestions to develop educational administration of Ban Nongtaobuengrue-yai school. It was found that there were 95 respondents.Majority percent (52.60) were female, and 47.40 percent were male. Most of the respondents (29.50 percent)  were age between 41-45 years old, and 96.80 percent were not graduated bachelor degree. Most of the respondents (87.40 percent) were married, most of them (69.50  percent) were the farmers, and  earned lower than 10,000 bath a month (72.28 percent). For the overall of the parents’ satisfaction towards educational administration of Ban Nongtaobuengrue-yai school, it was at high mean level (  =3.64)


Keywords


ความพึงพอใจ, ผู้ปกครองนักเรียน, การจัดการศึกษา, Educational Administration, Students’ parents, Satisfaction

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองบรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา
อาคารเรียนรวม โซนซี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๒๘๔, ๐๙๓-๐๓๐-๕๐๓๘
เว็บไซต์  www.journal.edu.mcu.ac.th