แนวทางการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ สังกัดเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

สายทอง อมรรัตนพิบูลย์

Abstract


สารนิพนธ์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาปัจจุบันของการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1ผู้อำนวยการ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ รวม 8 คน  กลุ่มที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ รวม 10 คนรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การวิเคราะห์ SWOT Analysis และการสนทนากลุ่ม ผลการวิจัย 

                       1) สภาพและปัญหาของการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการมีสภาพและปัญหาซึ่งเกิดจากปัจจัยและเงื่อนไขที่สำคัญ คือ บุคลากร คือ ครูและบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และ การบริหารจัดการ คือ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนยังขาดการวางแผนงานที่เป็นระบบ ไม่มีการกำหนดนโยบาย เป้าหมายที่ชัดเจน การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพภายในขาดความต่อเนื่อง ระบบสารสนเทศจัดเก็บไม่เป็นระบบ และล่าช้า

                  2) แนวทางการพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ด้านบุคลากร  คือ การเตรียมความพร้อม การให้ความตระหนักในภารกิจการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งเป็นหัวใจของการประกันคุณภาพ  การทำงานเป็นทีมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม จะทำให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  และการบริหารจัดการ คือ ดำเนินงานการบริหารจัดการ ต้องจัดทำเป็นกระบวนการบริหารงานตามแนวทางการดำเนินการอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา (Check) และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN : 1905-534x

บัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50200

053 -  278967, 053 - 270451 ต่อ 311

www.journalbuddhistmcu.com

   

Flag Counter  


Indexed in  Group 1  

Journal of Buddhist Studies

เริ่มนับ 10 มีนาคม 2561