กรอบแนวคิดการสังเคราะห์ตัวแบบยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการเป็นเมืองน่าอยู่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จันทนา อุดม, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, หะริน สัจเดย์, พระปลัดสมชาย ดำเนิน

Abstract


            บทความนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอกรอบแนวคิดการสังเคราะห์ตัวแบบยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับการเป็นเมืองน่าอยู่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่เป็นฐานทรัพยากรหลักให้กับสังคมไทย และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอันจะนำไปสู่ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมในองค์รวม กรอบแนวคิดที่นำเสนอนี้มีเป้าหมายเพื่อเติมเต็มทางความคิด ทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมเพื่อสร้างฐานปัญญา และยกระดับการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำ และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในพื้นที่ได้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนสู่ “เมืองน่าอยู่ – Livable City” โดยอยู่บนพื้นฐานการนำเอาหลักการทางทฤษฎี และสมมติฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทท้องถิ่น สากล ยึดโยงกับแนวทาง การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมไทยคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 4 แนวทางหลักคือ 1) การค้นหาประเด็นการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของพื้นที่กับความสอดคล้องแนวคิดการส่งเสริมเมืองน่าอยู่ 2) การนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่บนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการยึดโยงค่านิยม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าด้วยกัน 3) การวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและอยู่บนหลักเหตุผลที่ผ่านมา 4) การบูรณาการข้อมูลการศึกษาวิจัยทั้งหมดมาเป็นตัวแบบทางความคิด และการบริหารจัดการเชิงประจักษ์

 

             This article is intended to present analysis strategic model framework to enhance local administration as livable city. This administration is main resource bade for Thai society and important beginning that lead to holistic social sustainable development. The purpose of this framework is to fulfill concrete and abstract thought including to set up knowledge base and also to enhance moving of local administration, mainstay, local citizen and network that concern with development in the area being as learning organization and change to livable city. It bases on theory, local and international sustainable development hypothesis involving with sufficiency economy. It consists of 1) finding out development administration issue in local environment management conform to livable city concept 2) applying environmental sustainable development livable city which base on sufficiency economy and applying as instrument with values, custom and local wisdom 3) Analyzing best practice based on reality and previous reason 4) integration data of all research as thinking model and empirical management.


Keywords


การสังเคราะห์ตัวแบบยุทธศาสตร์, เมืองน่าอยู่, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Strategic model framework, livable city, local administration

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com