กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

นุกูล ปานมัจฉา, วิเชียร รู้ยืนยง

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ความต้องการจำเป็น และสร้างกลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 27 คน ครูผู้สอนจำนวน 280 คน และประธานกรรมการสถานศึกษา จำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 334 คน เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า IOC ระหว่าง 0.85 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98

           ผลการวิจัยพบว่า

           1. สภาพปัจจุบันการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และรองลงมา คือ การพัฒนาด้วยการใช้แบบอย่างที่ดี การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การพัฒนาด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การพัฒนาด้วยการจัดการเรียนการสอนรองลงมา คือ การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาด้วยการใช้แบบอย่างที่ดี การพัฒนาด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การพัฒนาด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

           2. กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ได้แก่

           กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอน 6 มาตรการ

           กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 มาตรการ

           กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยการใช้แบบอย่างที่ดี 3 มาตรการ

           กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 5 มาตรการ 

           กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  2  มาตรการ

 

              The purposes of this research were to study current conditions desirable conditions and requirements strategy for development of student,s ethics under the office of prachuapkhiri khan primary educational service. The sample was used in this study ;27 administrators, 280 teacher, and chairman of the basic education institution 27, a total of 334 persons. The instrument for  data collection was  5-level rating scale questionnaire with IOC value between 0.85-1.00, and overall  validity  value  of  0.98.

              The  research  findings  were  as  follows :              1. Currentconditions desirable conditions and requirements strategy for developmentof studen,s ethics under the office of prachuapkhiri khan primary educational service. The overall level is moderate. The highest average;Development by setting up a school environment, Developed using good examples, Developed by student development activities, Development by teaching and learning and Development by community involvement. Desirable condition overall level is very high. The highest average; development of teaching and learning, developed by student development activities, developed using good examples, development by community involvement and development by setting up a school environment.  2. Strategy for Development of students ethics under the office of prachuapkhiri khan primary educational service; strategy 1: Development by teaching and learning 6 measure ; strategy 2: Developed by student development activities 4 measure; strategy 3: Developed using good examples 3 measure ; strategy 4: Development by setting up a school environment 5 measure; strategy 5: Development by community involvement 2 measure.   

Keywords


การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม; กลยุทธ์;โรงเรียนชั้นประถมศึกษา; Moral development; Strategy; Primary School

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com