สันติภาพบนทางสามแพร่ง

พระนราศักดิ์ วรธมฺโม (ธรรมศรีใจ), วิโรจน์ วิชัย, สมหวัง แก้วสุฟอง, สุวิน ทองปั้น, จรัส ลีกา

Abstract


          หลากหลายองค์กรพยายามค้นหาเหตุแห่งความขัดแย้งและแนวทางในการสร้างสันติภาพ ซึ่งผู้เขียนได้สรุปสาเหตุของความไม่สงบสันติสุขของบรรดาผู้รู้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบถึงเหตุและปัจจัยของปัญหาและมองหนทางในการแก้ไขและสร้างสันติภาพจึงได้นำเสนอแนวทางสร้างสันติภาพไว้ดังนี้แนวคิดโยฮันกัลตุง คือ การยอมรับความหลากหลายและการพึ่งพาอาศัยกันมาร์ติน ลูเธอร์คิงจูเนียร์ คือการแสดงออกด้วยการไม่ให้ความร่วมมือการประท้วงด้วยสันติวิธีและการไม่ใช้ความรุนแรงรวมถึงมาตรการคว่ำบาตร คานธี และ อองซาน ซู จี มีความสอดคล้องกันโดยใช้หลัก อหิงสา ดื้อแพ่ง ขันติอดทนต่อการกระทำของฝ่ายตรงข้าม สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) พบว่า มีแนวคิดคล้ายกันโดยใช้หลักไตรสิกขา ในการฝึกเจริญสติสร้างสันติภาพจากภายในสู่สันติภาพภายนอก ซึ่งเริ่มที่ตนเองแล้วแผ่ขยายสู่ครอบครัว สังคม และโลก สืบไป

 

            Many organizations seek out conflicts and creative approaches. the author concludes the cause of peace unrest. in order for the reader to know the causes and factors of the problem and look for way to correct and create peace.The peace process is presented as follows. Johan Gultung concept is to accept diversity and dependence Martin Luther King Jr. It is an expression of non cooperation, peaceful, protest, and do not violence, including measures that.Gandhi and San suu Kyi is consistent with the main nonviolence, Tolerance, tolerance to opposition. Somdet Prabuddhakosajarn (Prayudt payutto) and ThichNach Hanh finding a similar concept using the threefold principle.in peace training create peace from within to external peace. start at self expand to family society and the world abiding.            


Keywords


สันติภาพ; ทางสามแพร่ง / Peace; Sam Prang

Full Text:

PDF

References


Johan Galtung. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal

of Peace Research, 6(3), 43.

Martin Luther King, Jr. (2005). How the world is proving Martin

Luther King right about nonviolence. Online. Retrieved

December 18, 2018. from: https://www.nonviolent-

conflict.org/wp content/uploads/2018/07/MLK-Right-

Nonviolence-Thai-full.pdf

Phramaha Hansa Dhammahaso. (2017). An Anaylysis of Mahatama

Gandi’s Khanti in Peace Building. Journal of MCU Peace Studies,

(Special), 377-386.

Phraphō̜nmamangkhlāčhān ( Lūangphō̜ panyā nantha phikkhu).

(1993). Base of life . Online. Retrieved December 3, 2018. from:

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10721


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com