พุทธจริยศาสตร์ : ความสุขในสังคม

*พระครูปลัด สุวัฒนพุทธคุณ จนฺทาโภ, ชัยรัตน์ ทองสุข, ศิรธิรางค์ สังสหชาติ, สุวิน ทองปั้น, จรัส ลีกา

Abstract


       มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ แต่มีหลักการสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้มนุษย์ปฏิบัติหน้าที่และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข หลักการดังกล่าว คือ จริยศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักการสากล กล่าวถึงหลักความประพฤติ เกณฑ์ตัดสินความถูก-ผิด, ควร-ไม่ควร ที่มนุษย์แสดงออกตามความเชื่อของตนแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นบรรทัดฐานในทางสังคมและเป็นหลักการประสานมนุษย์ในแต่ละสังคมให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งจะมีผล ทำให้เกิดความสงบสุขในสังคม ดังนั้นบทความนี้จึงได้นำเสนอพุทธจริยศาสตร์ซึ่งเป็นหลักการในพุทธศาสนา เป็นหลักการประพฤติและหลักปฏิบัติของมนุษย์ที่จะทำให้เกิดความสุข ความสงบในสังคม ความสุขดังกล่าวนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเอง
เพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นหรือสิ่งที่กระทำต่อคนอื่นและเพื่อประโยชน์สุขต่อสาธารณะ  

      Every human being is born with a duty to be fulfilled. But one important principle is to make human beings function and live together happily in society. The principle is ethics, which is a universal principle. Discuss the principles of conduct Criteria for judging right-wrong, should- should not be expressed by the individual in accordance with their beliefs, each group is a social norm and the principle of human cohesion in each society to be united. This will result in peace in society. So this article has presented Buddhist ethics, which is the principle in Buddhism. It is the principle of human conduct and practice that will cause happiness. Peace in society this happiness is for self-happiness. For the benefit of others, or for others, and for the good of the public.


Keywords


พุทธ; จริยศาสตร์; ความสุข; สังคม / Buddhist; Ethics; Happiness; Society

Full Text:

PDF

References


Boonme Thaenkaew. (2002). Theravada Buddhist Philosophy. Bangkok:

Odeon Store Printing house.

Chamna Phachue. (2000). Ethics. Bangkok: Mahachulalongkorn

rajavidyalaya Printing house.

Mahachulalongkornrajavidyalaya. (1996). Tipitaka of M.C.U.Version.

Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya Printing house.

Phrarajvoramuni (P.A.Payutto).(1986). Buddhadhamma. Bangkok:

Dansuddha Printing house.

PhraBrahmagunabhorn (P.A.Payutto). (2015). Dictionary of Buddhism

Vretion of Dhamma Collection. Bangkok: S.R. Printing Mass

Products.

Phaitoon Phatyaiying. (2008). Ethics. Bangkok: Suan Dusit Rajabhat

University.

Royal Academy. (1989). English – Thai philosophical dictionary. Bangkok:

Amarin Printing Group.

Sanith Srisamdaeng. (1992). Buddhis Philosophy. Bangkok: Nelnara

Printing house.

Supatra Suparb. (1988). Sociology. Bangkok: Thaiwatthanaphanich

Printing house.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com