ศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คชา โกศิลา, ประพรทิพย์ คุณากรพิทักษ์, สมคิด สร้อยน้ำ

Abstract


         การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเป็นแบบผสม (Mixed Methods Research) โดยมีขั้นตอนการวิจัยแบ่งได้ 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) การศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Study) จากกลุ่มตัวอย่าง 285 คน และการศึกษาพหุกรณี (Multi-case Study) จากสถานศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นต้นแบบ(Best Practice) ในประเทศ 2 แห่ง คือ เป็นวิทยาลัยทางภาคเหนือ 1 แห่งและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 แห่ง สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

           ผลการวิจัยพบว่า  สภาพปัจจุบันการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ระดับดำเนินงานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก (=3.74) เมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ การควบคุม ติดตามและการประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ (=3.92) รองลงมา คือ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (=3.80) และการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (=3.80) รองลงมา คือ การจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศ (=3.73) รองลงมา คือ การเรียนการสอน (=3.64) รองลงมา คือ การวิจัย (=3.57) และลำดับสุดท้าย คือ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ (=3.53)

 

              This research The purpose is to study the current state of information technology management. Vocational Institute in the Northeast Research Policy Research (Mixed Methods Research). The research phase is divided into 3 phases. Phase 1 is the current state of information technology management. Vocational Institute in the Northeast The documentary study, 285 study survey, and multi-case study from well-known educational institutes were accepted. One of the best practices in two countries is the Northern College and the Northeast. The statistics used are percentage, mean, and standard deviation.

              The results are as follows.

Current state of information technology management. Vocational education in the Northeast revealed that the level of operation on the current state of information technology management. Most vocational schools in the Northeast. At the high level, the first was the monitoring and evaluation of information technology (= 3.92), followed by the information technology infrastructure (= 3.74) 3.80) and strategic information technology (= 3.80), followed by the organization of information technology (= 3.73), followed by teaching (= 3.64), followed by research (= 3.57) and final Is These define the roles and responsibilities of personnel, information technology (= 3.53).

 


Keywords


การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ; สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ; Information Technology Management; Institute of Vocational Education in the Northeast

Full Text:

PDF PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com