คุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการค่ายสีหราชเดโชไชย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

พระวรชัด ทะสา, พระมหา สัจจารักษ์ ไร่สงวน, สิทธิพร เกษจ้อย

Abstract


            งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ ค่ายสีหราชเดโชไชย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการในค่ายสีหราชเดโชไชย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นคณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรในกองประจำการ
ค่ายสีหราชเดโชไชย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 292 คน และนำมาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (StandardDeviation)

            ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีอายุระหว่าง 21-23 ปี ร้อยละ 73.63 จบการศึกษาระดับการศึกษามัธยมศึกษา ร้อยละ 45.89 ร้อยละ 71.92 มีรายได้ 4,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไปและมีรายจ่าย 4,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป ร้อยละ 67.47คุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการค่ายสีหราชเดโชไชย อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.20) เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการ ในแต่ละข้อพบว่าด้านอาหารและโภชนาการ อยู่ในระดับมาก
(= 4.15) ด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และของใช้ประจำตัว อยู่ในระดับมาก ( = 4.13)ด้านที่พักอาศัย อยู่ในระดับมาก ( = 4.19) ด้านสุขภาพร่างกาย อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.27) ด้านสวัสดิการอื่นๆ อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.22) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.25)

 

             This research aimed to study; 1) the quality of life of the military service of Sriharachdechochai Infantry Military Camp, Mueang district, Khonkaen province, and 2) suggestions to develop the quality of life of the military service ofSriharachdechochai Infantry Military Camp, Mueang district, Khonkaen province. The researchers collected the data from 292 sampling respondents by questionnaires, and analyzed the data by percentage, mean, and standard deviation statistics.

              The results were as follows: Majority percent of the respondents (73.63) were age between 21-23 years old, and they (45.89 percent) were graduated high school.Majority percent of the respondents (71.92) have earned over 4,000 bath a month, and they ( 67.47 percent) also spent over 4,000 bath a month. The overall quality of life of the military service of Sriharachdechochai Infantry Military Camp, Mueang district, Khonkean province was at highest mean level. While considering in each aspect, it was found that 1) the aspect of food and nutrition was at high mean level,2) the aspect of garment was at high mean level, 3) the aspect of the residence was at high mean level,4) the aspect of health and sanitary was at the highest mean level,5)the aspect of social welfare was at highest mean level,and 6) the aspect of ethics was at highest mean level

 


Keywords


คุณภาพชีวิต; ทหารกองประจำการ / Quality of Life; Military Service

Full Text:

PDF

References


Amnaui Santhep. (1999). The Study of Public Heath Officers’ Basic

Needs in Public Health Office Area 5. Master Degree Thesis.

Faculty of Social Science and Humanities: Mahiol University.

Chatchai Siriwat. (2013). Quality of Nutrition for Good Health. The

strategy for Quality of Nutrition for Good Quality of life Under

The Supervision of National Food and Nutrition Commission.

Bangkok: Veteran Soldier Office.

Learning Center for Infantry General Inspector. (2013). Quality of

Life, Family, and Effectiveness of Infantry 1999.Infantry Order

no.65/1999 Qualityof Life Development. Online. Retrieved

January 27, 2018. from: http://www.ilc 2012.org.Accessed on

Natthakarn Salangam, Acting for Sub- Lieutenant. ( 2015). People’s

Quality of Life in Kogthong Sub-district Administrative

Organization, Kogthong District, Muang District, Leoi Province.

Master Degree Dissertationin Political Science. Graduated

School: Mahamakut Buddhist University.

Phutthipong Saenjan. (2008). Quality of Life Development of

Military Officers of Infantry Division King Rama 1 Camp.

Dissertation of Master Degree. Graduate School: Mahamakut

Buddhist University.

Prapol Bunmakul. (2005). Affecting Factors Related To The Quality of

Lifeof Non Commissioned Soldiers of 31st Artillery Battalion.

Master Degree Thesis of Public Administration. College of

Administration: Burapha University.

Supreecha Kamalart. (2018). Morality and Ethic of Professional

Soldiers. (Online). Retrieved January 27, 2018. form:

www.geozigzag.com/pdf/moral.pdf

Thammanoon Vithee, Colonel. (2004). Affecting Factors Related To

The 12 Military Unit Soldiers’ Quality of Life. Master Degree of

Public Administration of Public Policy. College of Administration:

Burapha University.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com