กลยุทธ์การสอนสังคมศึกษาสู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแบบพุทธวิธี

สมควร นามสีฐาน, สุรีพร ชาบุตรบุณฑริก

Abstract


             กลยุทธ์ คือ การกำหนดวิธีการแนวทางปฏิบัติแผนบูรณาการผสมผสานอย่างมีขั้นตอนการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์มีวิธีการปฏิบัติที่กำหนดขึ้นโดยผ่านการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของตนเอง เพื่อนำไปวางแผนให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมตามที่มุ่งหวังความสำเร็จในอนาคต ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 จำเป็นที่จะต้องใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นในแต่ละบริบทของพื้นที่นั้นๆ การจัดกระบวนการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยกลยุทธ์ 8 ประการ เชื่อมโยงกับการพัฒนาสมอง และสอดแทรกทักษะเข้าไปด้วย ซึ่งนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การระบุปัญหา (Problem) การกำหนดจุดมุ่งหมาย (Objective) การศึกษาข้อจำกัดต่างๆ(Onstraints) การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม (Inmovation) การทดลองใช้(Experimentation) การเผยแพร่ (Dissemination) ซึ่งนวัตกรรมทางการเรียนการสอนมีคุณลักษณะคือเป็นสิ่งใหม่เกี่ยวกับการสอนทั้งหมด เป็นสิ่งที่ใหม่เพียงบางส่วน เป็นสิ่งใหม่ที่ยังอยู่ในกระบวนการทดลอง เป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้บ้างแล้วแต่ยังแพร่หลาย และเป็นสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งในบทความนี้มุ่งนำเสนอให้เห็นถึงการพัฒนานวัตกรรมประเภทรูปแบบ  เทคนิคและวิธีการสอน ซึ่งได้แก่ วิธีสอนตามแนวพุทธวิธีที่บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 9 รูปแบบ คือ 1) วิธีสอนแบบอุปมาอุปไมย 2) วิธีสอนแบบปุจฉาวิสัชนา 3.วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา 4.วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 5.วิธีการสอนแบบสืบสวน 6.วิธีสอนแบบไตรสิกขา 7.วิธีสอนแบบเบญจขันธ์ 8.วิธีสอนโดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ และ 9.วิธีสอนตามหลักพหูสูต เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นอันจะเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง

 

          The strategy is to determine how to conduct an integrated plan incorporating a step. Actions to achieve compliance with the procedures established by the analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats of its own. Plan to be consistent with the environment as it leads to future success. The learning in the 21st century, the need for strategic planning in the process of learning to comply with the environmental conditions that occur in the context of each particular area. The process of learning social studies Religion and Culture The strategy consists of 8 linked to brain development and inserted into a skill  this led to the development of innovative learning. Developing innovative learning management, including  identifying the problem set the objective study limitations invented innovation trial, publishing. This innovative feature is that teaching is a new teaching all about It is a new part. What is new is still in the experimental process. It is something new that has been recognized and applied some are still prevalent. And it is the usual practice on one occasion. This article aims to present the development of innovative forms. Techniques and methods of teaching, including teaching Buddhist way integration with learning management, social studies, religion and culture is 9 format is 1) Method of teaching metaphors
2) Method of teachingpucchawisạchna 3) Method of teachingdrammasakajja 4) Method of teaching Ariyasạc 4 5) Method of teaching investigate6)Method of teachingtịrsikkha 7) Method of teaching Benchachanta 8) Method of teaching the ṣrạthṭhalaeayonisomnsikarlaea. And 9) Method of teaching Phahusuta to be effective in learning more the result will be a learning experience.


Keywords


กลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา; การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแบบพุทธวิธี

Full Text:

PDF

References


Kingporn Thongbai. (2002). Concepts of Strategic Managemen.in the

teaching document Strategic Management in Public Sector,

Volume 1. Nonthaburi: SukhothaiThammathirat Open University.

Ministry of Education. (2008). Core Curriculum Basic Education 2008.

Bangkok: Cooperative Rallies of Thailand Limited.

Pairoj Piyawongwattana. (2002). Strategic Management. Bangkok:

Chulalongkorn University.

Pichit Rritjaroon. (2007). Types of innovation in teaching and

learning. Online. Retrieved September 30, 2018. from:

http://www.ipesp.ac.th/learning/technology/html/

shap%201/bot1-7.html

Somchai Pakkaswiwat. (2001). Strategic Management. (5th ed.).

Bangkok: Amarin.

Salee Thongthiw. (2002). Publication of educational innovations for

administrators And teachers of the education reform era.

Bangkok: Chulalongkorn University.

Tisana Khammani. (2005).Teaching Patterns: Multiple Choice.

Bangkok: Chulalongkorn University.

Uthai Vorametheesrisakul, et al. (2018). Buddhist teaching methods.

Journal of Graduate MCU KhonKaen Campus, 5(1), 71-81.

Wattana Wongkietrat, et al. (2005). Strategic Planning for Art.

Excellence. Bangkok: Inno Giant.

Wicarṇ Phaṇich.(2012). Criteria for learning in the 21st century.

Bangkok: Saritwongfoundation.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com