ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายประชารัฐของจังหวัดเลย

วิชญ์ มะลิต้น

Abstract


           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
มีประชากรคือประชาชน จำนวน 580 คน หากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcic และ D.W.Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 337 คน การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธีการ Enter

            ผลการวิจัยพบว่า

            (1) ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในกลุ่มธุรกิจชุมชนรองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยตัวแปรดังกล่าวร่วมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงค่าของระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายประชารัฐได้
ร้อยละ 60.0 (R2 = 0.600)

            (2) ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในกลุ่มธุรกิจชุมชน รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและตัวแปรอาชีพ โดยตัวแปรดังกล่าวร่วมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงค่าของระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายประชารัฐ ได้ร้อยละ 67.6 (R2 = 0.676)

            (3) ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตัวแปรต้นที่มีอิทธิพลสูงสุดคือ การมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในกลุ่มธุรกิจชุมชน และตัวแปรอาชีพ โดยตัวแปรดังกล่าวร่วมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงค่าของระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายประชารัฐ ได้ร้อยละ 55.5 (R2 = 0.555)

 

          The purposes of this research were: to study the factors effecting  of public participation in community business management to strengthen the foundations of the economy according to the public policy. The population was 580 people. Samples were 337 people of sampled using R.V.Krejcic and D.W.Morgan samples. The sample size was determined by simple random sampling. The instruments used in the study were interview schedules, focus group discussion guides,  and questionnaires. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation Correlation coefficient. And, multiple regression analysis was applied by Enter method.

           The results of this research are as follows: 1) the study of factors affecting the participation of people in managing community business groups to strengthen the foundations of the economyaccording to public policy, it was found that (1) organic farming the most influential variables were participation in community activities Secondly, participation in the strengthening of the foundations economy. These variables together describe the change in the level of participation in community business management to strengthen the foundations of public policy based on 60.0% (R2= 0.600). (2) Community tourism the most influential variables were participation in community activities Secondly, participation in the strengthening of the economic foundation and career variables. These variables explain the changes in the level of participation in community business management in order to increase the strength of the grassroots economy by 67.6% (R2 = 0.676). (3) Processing products the most influential variables were participation in the strengthening of the foundations economy was followed by participation in community activities. And career variables. These variables explain the changes in the level of participation in community business management in order to strengthen the foundations of the public sector by 55.5% (R2 = 0.555).

 


Keywords


รูปแบบการมีส่วนร่วม; การจัดการกลุ่มธุรกิจชุมชน / Participatory Modeling; Community Business Group Management

Full Text:

PDF

References


Boonchom Srisaad. (2013). Preliminary research . (9th ed.).

Bangkok: Suvira Yasanee.

Capital Development and Community Finance Organizations,

Department of Community Development. (2014). Knowledge of

community capital development in village prototype capital

villages. Bangkok: Bophit Printing.

Community Development Institute (Public Organization). (2017).

Community organization and the foundation of economic

development in the year 2560. Khon Kaen: Isan Corporation.

Chanthana Benjasup. (2015).15 years 15 concrete "power

community organizations" driven economy Foundations ".

Bangkok: Bureau of Communications.

Chay Photisitha. (2016). The Art and Science of qualitative research.

(12th ed.). Bangkok: Amarin Printing.

Narong Petchprasert and Pittaya Wongkul. (2013). Community

Enterprise Fundamental economic mechanisms. (6th ed.).

Bangkok: Edison Press Products Co., Ltd.

Seri Phongphit. (2011). Sustainable Development Paradigm.

(4th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University.

Suwimol Mesang Somjit Janphen and Nitiphong Sriraphan,editors.

(2017). Create a community based economy. Change the Thai

economy. Bangkok: Office of Strategic and Community Conflict

Community Development Institute (Public Organization).

Wachara Songma and Other (2018). Assembly of the Isan Citizen

“Tum Home, Home Hug, share to One esan only : Movment local

community development organizations. Khon Kaen: Esan Biz Co.,

Ltd.

Wich Maliton. (2016). Research Report on Family Security by

Participation of Ban Noi Kiri Village, Khok Khamin Tambon, Wang

Saphung District, Loei Province. (Local authorities). Loei: Binding

Document.

Witayakorn Chaingkul. (2013). The new economics for life and

ecology at peace. Bangkok: Bangkok Business Media.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com