ความเชื่อพื้นฐานของประชาชนต่อการเสริมสร้าง ความเป็นพลเมืองดีของคนไทย

พระครูอุทัย กิจจารักษ์, พระครูใบฎีกา สุวินท์ สุวิชาโน

Abstract


           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 1) วิเคราะห์ชุดของความเชื่อพื้นฐานของคนไทยที่มีต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 2) เพื่อสังเคราะห์แนวปฏิบัติความเชื่อของคนไทยที่มีต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี 3) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายท้องถิ่นต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีของแผ่นดินบนพื้นฐานความเชื่อของคนไทย การวิจัยครั้งนี้มีวิธีวิทยาของการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Methodology) โดยการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อย จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 2 กลุ่มๆ ละ 15 คน คือ ชาวไทยพวนอาศัยอยู่ที่บ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน และชาวไทยทรงดำ อาศัยอยู่ที่ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และมีการสนทนากลุ่มย่อยผู้เชี่ยวชาญ 11 รูป/คน ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้

            ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีกำฟ้า ประเพณีขันบาเจาะ ปรากฏในกลุ่มไทยพวน
(กำฟ้า) ในขณะที่ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีเสนเรือน ประเพณีมาตุ้มโฮม ปรากฏในกลุ่มไทยทรงดำ (ไทยทรงดำ) ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีอื่นๆ ปรากฏในผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้ง 2 กลุ่ม เช่น การจัดงานศพ/การเผาศพ การบูชาบรรพบุรุษ การทำบุญให้คนตาย การเคารพบูชาพระพุทธรูป การสักการะศาลเจ้า การบายศรี/การเลี้ยงผี ฯลฯ ความเชื่อข้างต้นเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีเพราะสามารถสังเคราะห์เป็นแนวปฏิบัติต่างๆ ได้ดังนี้ การสร้างความสามัคคี การให้ความเคารพยำเกรงต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว การเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น การทำความดีไม่ทำชั่ว/การปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอน การมีส่วนร่วมกันในชุมชน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท้องถิ่นต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีบนพื้นฐานของความเชื่อของคนไทย คือ 1) องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นควรกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
2) องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น (อปท.+บ้าน+วัด+โรงเรียน) 3) องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม

              This research has three objectives: 1) to analyze the set of Thai traditional beliefs about good citizenship. 2) to synthesize Thai beliefs on good citizenship; 3) to suggest local policy towards strengthening the good citizenship of the land based on the belief of Thai people. This research has a qualitative research methodology by interview and subgroup discussion. From key informants The two key informants were 15 Thai people. Thai Phuan live in Ban Pa Daeng, Nong-Phrayom Sub-district, Taphan Hin District. And black people or black Thai group. Live in the parish. Pho Prathapchang District Pichit Province .There were 11 sub-groups of experts who had the discussion.

              The results were as follows : Beliefs about Kham Fa and Bajah tradition It appears in Thai Phuan,while the beliefs about the traditions(Sanrern) It appears in the black Thai), while the beliefs about other traditions. They appear in two major informants,funeral / cremation Ancestor worship to make merit to the dead. Worship Buddha The worship of shrines, Ghosts, etc. The beliefs strengthen good citizenship because they can be synthesized as a guideline as follows are creating harmony to respect the things around them. To respect the rights of others and do not do evil / doctrine participation in the community.The Local Policy recommendations for strengthening good citizenship based on Thai beliefs are: 1) The Local administrative organizations should formulate policies, strategies and guidelines for the preservation of cultural traditions in the community. 2) Local government administration should promote participation in local activities. 3) the local administrative organization the community should be developed as a cultural center.


Keywords


ความเชื่อ; การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี; คนไทย / Believe; Strengthening; Citizenship

Full Text:

PDF

References


B. S. Turner. (1993). Citizenship and social theory. London: Sage

ublications.

Boonmee Parichartthanakun. (2013). Beliefs about ghosts in the

rituals of Thai Song Ban Phai Hu Chang, Bang Len District,

Nakhon Pathom Province. Bangkok: Ramkhamhaeng University.

Hayashi, Okino Y. (1991). From Fonvest to State : Village Gua Rian

Spiritamong The Thai-Lao North East Thailand. Osaka : National

Museum of Ethnology.

Niwat Sangkasem. (2016). Belief in the spirit of the northeastern

region, case study of Ban Khon Buri, Khon Buri Tai district, Khon

Buri district, Nakhon Ratchasima province, Journal of Humanities

Graduate version Ramkhamhaeng University, 4 (1) , 88-98.

Phrakhru Sirirattananuvat. (2012). Worshiping sacrifices: concepts,

principles and influences on Thai society, Phra Nakhon Si

Ayutthaya. Buddhist Research Institute:

Mahachulalongkornrajavidyalaya University.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com