ความรู้สึกทางศีลธรรม : การบำรุงบิดามารดา

จันทนา แสนคำ

Abstract


       บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ การทำหน้าที่ของบุตรธิดาในการบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาที่กระทำตามสิทธิและหน้าที่ที่มีเหตุผลด้วยปัญญาเป็นความเข้าใจในคุณค่า
ทางศีลธรรมระหว่างบุตรธิดากับบิดามารดา ตามแนวคิดทฤษฎีความรู้สึกทางศีลธรรม
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานมโนธรรมนิยมสิทธิและหน้าที่ของบุตรธิดาย่อมส่งผลดีต่อสังคม

 

       This article has the objective for presents performing of the children in the preservation treats parentsthat perform the right and reasonable duty with the Wisdom, their’s under standing in moral worth between the children and parents follow theory of Moral sense, that stay on Conscientialism. the right and the duty of the children should affect good build the social.

 

Keywords: Moral sense; Parents support; Conscientialism


Keywords


ความรู้สึกทางศีลธรรม; การบำรุงบิดามารดา; มโนธรรมนิยม

Full Text:

PDF

References


Indasara Wasin. (1984). Ethics. Bangkok: Dhammasapapress.

Mahamakut Buddhist University. (1997). Mangalatthadhipaniin

Translation.(4th ed.). Bangkok: Mahamakut Buddhist University

Press.

Mahachulalongkornrajavidyalaya. (1996). Tipitaka Thai Version.

Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya Printing House.

PhraBrahmagunabhorn (P. A. Payutto). (2002). Theparents Describes

Immense. Bangkok: Dhammasapapress.

Thankaew Boonmee. (2007). Ethics Four Publishing. Bangkok:

O.S.Printing House.

Witsataveth Wit. (1989). Beginning of Ethics. Bangkok:

Auksornjaroentas Printing House.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com