รูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

สมบัติ โพธิ์หล้า, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, สัญญา เคณาภูมิ

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 3)สร้างรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและ4) ยืนยันรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยศึกษาจากปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ ปัจจัยด้านบุคคลด้านระบบกลไก และด้านสภาพแวดล้อมวิธีการดำเนินการวิจัย ใช้แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดยการนำเอาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มาประยุกต์และผสมผสานเข้าด้วยกันมี3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 เป็นการสังเคาระห์แนวคิดทฤษฎี กำหนดกรอบแนวคิด และนำแบบสอบถามไปวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างรูปแบบและระยะที่ 3 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อยืนยันรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา

           ผลการวิจัยพบว่าจากการสังเคาระห์แนวคิดทฤษฎีการบริหาร กำหนดกรอบแนวคิด เป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านบุคคล 2) ปัจจัยด้านระบบกลไกและ 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=3.97 ) และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยเรียงลำดับได้ดังนี้ คือ ปัจจัยด้านระบบกลไก มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.06 ) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (=4.05 ) และปัจจัยด้านบุคคล มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (= 3.80 ) ตามลำดับรูปแบบประสิทธิผลของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางมี 3องค์ประกอบหลักดังนี้ 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม2) ปัจจัยด้านบุคคลและ 3) ปัจจัยด้านระบบกลไก การยืนยันรูปแบบประสิทธิผลของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยบุคคลผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา พบว่าความเหมาะสมของรูปแบบประสิทธิผลของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ พบว่าองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ องค์ประกอบด้านบุคคล (=4.90) รองลงมา คือองค์ประกอบด้านระบบกลไก (=4.75) ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม (=4.70)จากผลการวิจัยดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางสูงที่สุด รองลงมาปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านระบบกลไกส่งผลต่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการและให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ การใช้สื่อเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพและวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านบุคคลในเรื่องจัดการคนเก่งการจัดการเรียนรู้ และการศึกษาภูมิหลังของนักเรียนเพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาเป็นรายบุคคล

           ดังนั้นรูปแบบประสิทธิผลของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นจึงสามารถนำไปประยุกต์ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาได้ตามความเหมาะสมและความต้องการจำเป็น

         This research The objective is to: 1) synthesize the theoretical framework for achievement management of secondary schools in the central northeastern region 2) study factors affecting achievement-oriented management of secondary schools Central Northeastern Region 3) Create a model of achievement-oriented management of secondary schools in the area And 4) confirm the model of achievement-oriented management of secondary schools in the central northeastern region that the researcher created By studying the factors that affect the effectiveness of the management-oriented model, the achievement is the human factor, the mechanism and the environment How to conduct research Mixed Method Research by applying quantitative and qualitative research To apply and blend together, there are 3 phases: Phase 1 is the concept of the theory Define conceptual framework And bring questionnaires to quantitative research To study the factors affecting the effectiveness of the achievement-oriented management, Phase 2 is qualitative research To create a pattern and Phase 3 is a qualitative research To confirm the management style of achievement with the expert group Educational experts

              The research found that

              From the conception of the administration theory Set the conceptual framework into 3 factorsNamely 1) personal factors, 2) mechanical system factors, and 3) environmental factors Factors affecting achievement-oriented management of secondary schools in the central northeastern region Overall, the practice was at a high level (3.97) and when considered individually, the order factors were the mechanical system factors. There is a high level of practice (4.06). Environmental factors There is a high level of practice (4.05) and personal factors. There was a high level of practice ( 3.80), respectively. Of achievement-oriented management of secondary schools in the central northeastern region, with 4 main components as follows: 1) environmental factors 2) personal factors and 3) Mechanism factors Confirmation of the effectiveness model of achievement-oriented management of secondary schools in the central northeast area By experts Educational experts Found that the appropriateness of the effectiveness model of achievement-oriented management of secondary schools in the central northeast area The overall level is at the highest level ( 4.81). When considering each element, it is found that it is at the highest level in all components. Is suitable at the highest level in all components It was found that the elements with the highest mean value were personal elements (4.90), followed by mechanical components (4.75). The lowest mean components were environmental elements (4.70) From the above results, it can be seen that environmental factors have the highest path coefficient. Followed by personal factors and mechanical system factors affecting the achievement-oriented management of secondary schools in the central northeastern region Therefore, the Office of Education and Schools Under the Office of Secondary Education Area Central Northeast Should encourage school administrators Or related persons have taken action and given importance to environmental factors such as the use of technology media Physical environment And corporate culture Personal factors in managing talent Learning management And studying student backgrounds to be used as a database for improvement Developed individually Therefore, the effectiveness model of achievement-oriented management of secondary schools in the central northeast region Developed this time Is appropriate at the highest level Through the Office of Educational Service Area And other educational institutions, therefore, can be applied in the development of quality achievement of educational institutions as appropriate and necessary requirements

 


Keywords


รูปแบบ; การบริหารแบบมุ่งผลสัฤทธิ์; มัธยมศึกษา / Form; Achievement Management; Secondary

Full Text:

PDF

References


Ministry of Education. (2008). Measurement and Evaluation of Learners'

learning According to the Objectives of the Basic Education Core

Curriculum BE 2551.Online.Retrieved October22, 2018.

from:http://www.moe.go.th/moe/th/home

National Institute of Educational Testing Service (Public Organization)

(2013).Ordinary National Educational Test. Online.Retrieved

January 21, 2018.from: https://www.niets.or.th

Office of the Education Council.(2009).Education Reform in the Second

Decade (2009-2018).Online.Retrieved October 2, 2018. from:

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?

NewsID=14467&Key=hotnews

PornsakJina. (2012). "Result-Based Management :(RBM)"Article in

Educational Administration Wongchavalitkul

University.Online.Retrieved October 2, 2018.from:

http://www.surat3.go.th/home/0003.php?name

=news3&file=readnews3&id=9#

SudawanKhrueangpanich. (2006). Report on Monitoring and Evaluation of

Curriculum use Secondary Education Institutions.Bangkok:

Kurusapa Printing House.

WeerayutChatakan. (2008). Management Techniques for Professional

EducationExecutives.Bangkok: Chulalongkorn University Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com