ความเหลื่อมล้ำของระบบสุขภาพ 3 กองทุน

กนิษฐา สุขสมัย, พรชัย เทพปัญญา, นรินทร์ สังข์รักษา

Abstract


        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการณ์และปัญหาความเหลื่อมล้ำของระบบสุขภาพ 3 กองทุน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 25 คน ผลจากการวิจัยพบว่าความเหลื่อมล้ำของระบบสุขภาพมี 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเงินการคลังโดยรัฐให้เงินอุดหนุนแต่ละกองทุนไม่เท่ากัน 2) ด้านการบริหารจัดการกองทุนโดยแต่ละกองทุนมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน เช่น ระบบการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาลเป็นต้น 3) ด้านสิทธิประโยชน์แต่ละกองทุนมีเงื่อนไขการรักษาที่แตกต่างกันสำหรับการรักษาโรคเดียวกันในบางรายการ รวมทั้งมีทางเลือกในการรักษาที่แตกต่างกันบางรายการจากการใช้ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และอวัยวะเทียม และ 4) คุณภาพการรักษาและการบริการพบว่าสวัสดิการรักษาพยาบาลจะได้รับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ กองทุนประกันสังคม และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นรัฐบาลควรมีกลไกกลางควบคุมทั้ง 3 กองทุนให้มีการบริหารจัดการทิศทางเดียวกัน และประชาชนทุกสิทธิควรได้รับบริการทางด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยมีชุดสิทธิประโยชน์จำเป็นเหมือนกัน

         This research aimed to study the context and the problem of disparity of 3 health insurance schemes by using the qualitative research method which was conducted by document analysis and in-depth interviews with the 25key informants related these skills.The research results indicated thattheproblems of disparity in four aspects that found that 1) the budget allocationaspect; both civil servant medical benefit and universal coverage schemereceived 100 percent government budget, unlike the social security scheme people have the right to contribute and the government paid part of it. 2) The schemes management aspect; the payment systems for hospitals were different thataffecting to the quality of medical care and the services provided by the hospitals were different. 3) The health care benefits; it was found that conditions for treatment in the same disease have different treatment conditions, including medicines, supplies, and artificial organs, which differentiate each of the rights for different medical services. And 4) the quality of the medical care and service; it was found that the civil servant medical benefit would be most satisfied, the second was social security scheme, and universal coverage schemerespectively.

        From these problems, the government should take control of the 3 health insurance schemes to have the same management mechanism, and essential benefits to ensure that people of the 3 health insurance schemes receive equal and fair health services.


Keywords


ความเหลื่อมล้ำ; ระบบสุขภาพ; สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ; กองทุนประกันสังคม; หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / Disparity; Health System; Civil Servant Medical Benefit; Social Security Scheme; Universal Coverage Scheme

Full Text:

PDF

References


El-Sayeda, A.M., Palma, A., Lynn P. Freedmanb, L.P., & Kruk M.E.

(2015). Does health insurance mitigate inequities in non-

communicable disease treatment?. Evidence from 48 low- and

middle-income countries.Health Policy, 119, 1164-1175.

Health Systems Research Institute. (2012). Reducing inequality-

Increasing Fairness “3 Health Funds” to Take the challenge in the

future. HSRI Forum, 1(6), 1-16.

Ratchaniboon Namjaidee. (2014). Choice of Benefits Use at Point-of-

services by Patients with Thai Health Insurance. Academic

Services Journal Prince of Songkla University, 25(2), 74-82.

Sirirat Suwannarat. (2014). Medical Emergency Services

Management Under System Unequality Reduction Policy Among

the Outside Private Hospitals of Bangkok Health Health Fund’s

Network. Journal of The Royal Thai Army Nurses. 18(Special),

-119.

Siwilai, C. (2008). The Right to Receive Medical Services of

Employees Insured under the Social Security Law. Research

Report. College: Ramkhamhaeng University.

Sonenberg, A. & Knepper, H. J. (2016). Considering disparities: How

do nurse practitioner regulatory policies, access to care, and

health outcomes vary across four states?. Online. Retrieved

February 13, 2019. from: www.sciencedirect.com.

Sumrit Srithamrongsawat et al,. (2013). Inequality between health

insurance systems in Thailand. Online. Retrieved February 11,

from: http://kb.hsri.or.th/dspace/bitstream/handle/

/3803/Samrit2%20.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Sumrit Srithamrongsawat. (2012). Reduce the disparity of "3 health

funds" to receive future challenges. Online. Retrieved January

, 2019. from: https://mgronline.com/specialscoop/detail/

Suphot Denduang. (2010). Social Determinants of Health (SDH).

Online. Retrieved January 6, 2019. from:

https://vulnerablegroup.in.th/ condition-plan


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com