การจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานคุณธรรมเป็นสื่อ เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของเด็กปฐมวัย

วิไลวรรณ ปันวัง

Abstract


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานคุณธรรมเป็นสื่อที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5-6 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จำนวน 19 คน ได้มาโดยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน จากจำนวน 3 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้คือแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานคุณธรรมเป็นสื่อและแบบสังเกตพฤติกรรมความเป็นพลเมืองดีของเด็กปฐมวัย

            ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานคุณธรรมเป็นสื่อ มีความสอดคล้องกับการส่งเสริมพฤติกรรมความเป็นพลเมืองดีโดยมีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.90 และภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยอยู่ในเกณฑ์ระดับพอใช้โดยคิดเป็นร้อยละ 52.91 อยู่ในระดับดี ร้อยละ 40.548 อยู่ในระดับพอใช้ และร้อยละ 6.61 อยู่ในระดับน้อย

              The purpose of this research were to: Develop plan and study the effects of moral education as a medium for promoting good citizenship of preschool children; The sample was used. Early Childhood, 5-6 Years, 1st Semester, Academic Year 2018, LA - Aoutit Demonstration School 19 students from Lampang Center, SuanDusit University. There is  1 out of 3 classrooms. The tools used for data collection were leaning management by using moral folk as media and good citizen ship behavior form of early childhood. The research found that Plan for learning activities using moral tales.

              The results of this study were in accordance with the promotion of good behavior with good values of 0.90 and the overall picture of the learning management of preschool children was at the moderate level. 52.91% was in the good level and 40.48% in the moderate level and 6.61% in the low level.


Keywords


การจัดการเรียนรู้; นิทานคุณธรรม; พลเมืองดี / The Learning Management; Moral Folktales; Good Citizenship

Full Text:

PDF

References


Boonsong and etc, S. (2012).Development of Learning Process for

Strengthening of Citizenship Behaviors Based on Learning

Concepts for Sustainability For vocational students. Accessible

Online. Retrieved Junuary 15, 2019.from

http://www.research.ac.th.

Chaiyarat, Y. (2015). The use of multimedia electronic books Subject:

moral tales to promote reading love behavior for grade 2

students. (Educational Technology), Research Report. College:

Ramkhamhaeng University.

Gongchai, W.(2016).Creating a Citizenship Learning Plan 4To

promote problem solving of high school students. Education:

Master's thesis Education (social studies). Chiang Mai University.

Kantapan, S. (2008). The result of the activity is to use the picture

book to develop the virtues of kindness for early childhood.

Master Thesis. College:Kasetsart University.

Leksuma, J. (2009).Development of Reading AbilityThe students'

Concept mapping. Master thesis (Curriculum and Instruction).

Bangkok: Graduate School. Art University.

Mangkhang, C. (2010). A multicultural study on good citizenship in

social learning materialsStudy. Department of Education. Faculty

of Education: Chiang Mai University.

Sumnaknganlakatikrnsapapootanratsadon.(2012). Citizen in

democracy.Office of the Secretariat: The House of

Representatives.

Wichiranon,S. (2013).Feature of good students of Rajamangala

University of TechnologyCapital.Research Report: Rajamangala

University of TechnologyPhraNakhon.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com