รูปแบบการจัดการขยะกับความเหมาะสม ของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สันชัย พรมสิทธิ์, วันทนีย์ แสนภักดี, สัญญา เคณาภูมิ, พงษ์เมธี ไชยศรีหา

Abstract


         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อถอดบทเรียนและวิเคราะห์การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ 2) เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการขยะให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูล12 คน พื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ ชุมชนพื้นที่ขนาดใหญ่ เทศบาลตำบลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนพื้นที่ขนาดกลาง เทศบาลตำบลเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ขนาดเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกลันทา จังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi - Structured Interview) แนวทางการสัมภาษณ์ ( Interview Guide) แนวทางการสังเกต (Observation Guide) การสนทนากลุ่ม ( Focus Group Discussion ) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis )

         ผลการวิจัยพบว่า

         1) รูปแบบการจัดการขยะกับความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องมีนโยบายที่ชัดเจน มีการประสานการดำเนินงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมโดยภาครัฐต้องมีแผนงานและงบประมาณในการจัดกิจกรรมลดปริมาณขยะมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินงานและสนับสนุนการเรียนรู้ดูต้นแบบจากพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จในส่วนภาคประชาสังคมต้องมีการสร้างกฎระเบียบขึ้นใช้ในพื้นที่เพื่อสร้างความสามัคคีความมีวินัยและปลูกจิตสำนึกสาธารณะ สร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมลดปริมาณขยะและกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ ตามหลัก “บวร” เช่นกิจกรรมผ้าป่าขยะตะแกรงบุญ ถุงพลาสติกแลกไข่ ขยะพิษแลกแต้ม ประกวดหน้าบ้านหน้ามอง กิจกรรมกองทุนประกันชีวิต ฌาปณกิจจากขยะ กองทุนถุงพลาสติก กองทุนออม และธนาคารขยะเป็นต้น

        2) รูปแบบการจัดการขยะให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์ และองค์ความรู้ใหม่ (body of knowledge)(1) จากการแบ่งโครงสร้างการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนาจฝ่ายบริหารและอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ ตามบัญญัติแห่งกฎหมาย ควรแยกจากกันอย่างสิ้นเชิง เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน แต่ผู้วิจัยพบว่า บางพื้นที่มอบหมายให้ประธานสภาเป็นผู้นำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งผิดหลักการการบริหารในองค์กรโดยสิ้นเชิง ประธานสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ในทางปฏิบัติผู้บริหารเทศบาลได้มอบหมายให้ประธานสภาเทศบาลลงพื้นที่แทนฝ่ายบริหาร(2) ขยะ Recycleเมื่อก่อนชาวบ้านสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในการขายขยะด้วยตัวเอง แต่ผลจากการวิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำขยะมาบริหารจัดการผ่าน Brokerอย่างเป็นระบบโดย นำรายได้มาประกันอุบัติเหตุของสมาชิกในชุมชน และนำเงินรายได้มาซื้อของขวัญในงานปีใหม่ สงกรานต์
(3) เศษใบไม้ที่สามารถนำไปเป็นขยะอินทรีย์ ชาวบ้านจะนำมาใส่ถุงเก็บไว้ที่วัด และจะมีผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคเป็นเงินบำรุงวัด เพื่อนำเศษใบไม้ที่สามารถนำไปเป็นขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมักต่อไป

 

        The objectives of this study aimed 1) to find out lesson learned and analyze successful waste managements of local governments and 2) to present an appropriate waste management model for target areas of local government. It was qualitative research approached to collect data from twelve key informants. Areas of study were included of large, middle and small sizes of municipality from TambolNondindang in Burirum. TambolKemarat in Ubolrachatani and TambolKalanta in Burirum, respectively. Research instruments consisted of Semi-Structural Interview, Interview Guide, Observation Guide and Focus Group Discussion. Content Analysis was used to describe and make data conclusion.

         The Research findings were:

         1) The waste management model and the suitability of the local government organizationStarting from the top management Of the organization Have a policy clear With coordination of operationsBoth government and civil society By the governmentMust have a plan and budget In organizing activities to reduce waste Clearly assigned the responsible person With the selection of the prototype area  operation and support Learning to see the masterFrom successful areasIn the civil society sector Rules and regulations must be created in the area To create harmony DisciplineAnd growing public consciousness Create participationIn doing waste reduction activitiesAnd incentives for waste sorting According to the principle “HTG” such as activities Garbage ramie Merit box Plastic eggs exchange bag Toxic waste exchange points Home page contest, looking faceLife insurance fund Fund from garbage  Plastic bag fundSavingsFundAnd garbage bank etc.

         2) The model appropriate waste management for target areas of local government was presented. It was also new body of knowledge revealed that (1) Chairman of the municipality council must operate policy implementation himself (2) local government which had operated directly recycle waste to agencies brought extra income to provide accidental insurance and presents on especial days such as New year and Songkran festival day.

 


Keywords


การถอดบทเรียนและวิเคราะห์การจัดการขยะ; ความเหมาะสมของพื้นที่ / Removing Lessons and Analyzing Waste Management; The Suitability of the Local

Full Text:

PDF

References


CharnnarongChantachoti and SiwasSriPochinakul.(2017). Waste

management on the main tourist routes of Chaiyaphum

province.Journal of Western Research Humanities and Social

Sciences, 3 (3), 1-10.

KittiMiSiri. (2016). Factors of success in solid waste management by the

community: a case study of KetPhairo community 3,4,5,

PhraKhanong district, Bangkok. Public administration degree and

public affairs. Graduate School: Thammasat University.

PeerayaWatcharothai. (2013). Waste Management of Local Administrative

Organizations: A Case Study of MuangKlaeng Municipality Rayong.

Master of Science in Environmental Management: Graduate Institute

of Management Science.

Phawit Harnphanumarum, TosapornKaewkwanrai and ThitipornWorarit.

(2014). Appropriate waste management model according to the

administration size of subdistrict administrative organizations in

Buriram province. Journal of Research and Development

BuriramRajabhat University. 9 (2), 127-135.

SanyaKaenapoom. (2017). Concepts and theories of public

administration.Online.Retrieved January 1, 2019.From

http://praewa.ksu.ac.th/new2017/File-181.html.

Saowalak Piti. (2013). Guidelines for finding patterns of local government

organizations in Thailand Study of the participation of community

organizations in the administration of local affairs. Master of Laws

Faculty of Law: National Institute of Development Administration.

SurasitPetchpipong, SuwaratLaesanang. (2017). Assessment of Ban

Wang Mo Solid Waste Management Project

RongKwangSubdistrictMunicipality RongKwang District, Phrae Province.

Graduate School: Chiang RaiRajabhat University.

ThachchalermSuttipongpracha. (2017). Public participation and

confidence in local administrative organizations: a case study of

KhonKaen Municipality. Bangkok: Local Government Promotion

Foundation.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com