การปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แพรวา (PRAEWA MODEL) ของครูเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในชั้นเรียนรวม

ชานนท์ อรัญสาร, สังเวียน ปินะกาลัง, นฤมล อินทร์ประสิทธิ์

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) มีจุดประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แพรวา (Praewa Model) ของครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาในชั้นเรียนรวม 2) ศึกษาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่เรียนรวม กลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย ครูผู้สอนนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 คน และนักเรียนในชั้นเรียนรวม 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) กล้องบันทึกวีดิทัศน์ 2) แบบสังเกตการสอน 3) แบบสัมภาษณ์ครู 4) แบบบันทึกภาคสนาม 5) เครื่องบันทึกเสียง 6) กล้องบันทึกภาพนิ่ง และ 7) แบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) หาค่าเฉลี่ยและร้อยละ

            ผลการวิจัยพบว่า

            1) ครูมีแนวทางในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แพรวา ดังนี้ ในการเตรียมการสอนครูวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ประเมินพื้นฐานความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนแต่ละคน จากนั้นศึกษาคู่มือครู พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ แพรวาโมเดล (PraewaModel) และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตรงกับความสามารถของนักเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูจึงสอนนักเรียนเริ่มต้นด้วยจิตศึกษาก่อนเรียนจากนั้นครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยเน้นกิจกรรมกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีการให้นักเรียนได้ทำงานคู่ และเดี่ยวเป็นบางครั้ง ครูมีบทบาทในการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้เป็นสำคัญ ในการใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูผู้สอนมีการใช้บัตรคำ บัตรภาพ คำอ่านสะกดคำ คำอ่านเป็นคำ เรียนรู้จากสื่อที่ร่วมกันสร้าง แบบฝึกทักษะการอ่านออกและเขียนได้ตามคู่มือครู พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ แพรวาโมเดล (Praewa Model) และแบบฝึกทักษะประเภทต่างๆ ในการวัดและประเมินผล ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลท้ายกิจกรรมการเรียนรู้ และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลเมื่อสิ้นภาคเรียน

            2) ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่เรียนรวม พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านออก คิดเป็นร้อยละ 78.75 หรือในระดับดีและมีความสามารถด้านการเขียนได้ คิดเป็นร้อยละ 70.83 หรือในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แพรวา (Praewa Model) ของครูมีผลต่อความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในชั้นเรียนรวมได้เป็นอย่างดี

 

              The students in Primary Inclusive Classroom were provided educational management without discrimination in children’s learning disability including in Thai Language listening, speaking, reading, and writing.  The children’s reading and writing competency development would enhance their instruments in study various kinds of content further.

              The objectives of this research were to study: 1) the modification of learning management model called PREAWA MODEL of Thai Language Teacher in primary inclusive classroom, and 2) the Primary School Students’ literate competency in inclusive classroom.  The target group consisted of the teachers teaching Pratomsuksa 4 Students in regular class and Learning Disability Students, GoodkrongWittayakan School, Donjan District, Kalsain Province, during the second semester of 2018 academic year, and 12 inclusive class students.  The research instruments using for data collection were:  1) the videptape4 recorder, 2) the teaching observation form, 3) the teacher’s interview form, 4) the field note, 5) the audiotape recorder, 6) the still picture camera, and 7) the literate competency test.  Data were analyzed by Descriptive Analysis and Descriptive Analysis, and calculated the mean and percentage.

              The research findings found that:

                     1) The teacher had guidelines for modifying PREAWA MODEL learning management of PREAWA MODEL as follows:In teaching preparation, the teacher analyzed and evaluated each student’s potentiality and literate competency.  Then, the teacher studied the handbook for developing the literate competency from PREAWA MODEL, and provided the learning activity being relevant to the students’ competency.  In learning process management, the teacher analyzed each student’s potentiality and started teaching by contemplative education before class.  Then, the teacher provided the learning activity for students by focusing on group activity most.  Sometimes, the teacher assigned the students to work as a pair and individual.  The teacher played role in helping the students to learn for being literate.  The media use in learning activity management, the teacher used flashcard, picture, word spelling, word by word reading, learning from constructed media, literate skill exercise based on teacher’s handbook could develop the students’ literacy, PRAEWA MODEL and different kinds of skill exercise.
In measurement and evaluation, the teacher provided each student’s learning measurement and evaluation at the end of learning activity. After the semester, the teacher provided each student’s measurement and evaluation. 

                     2) Primary School Students’ literacy in 9inclusive classroom, found that the students literate competency for 78.75% or in “Good” level.  In addition, their literacy was = 70.83% or in “Good” level.  It was indicated that the teacher’s modification of PREAWA MODEL could affect Primary School Students’ literacy in inclusive classroom very well.


Keywords


แพรวาโมเดล; อ่านออกเขียนได้; ชั้นเรียนรวม / Praewa Model; Literacy Capacity; Inclusive Class

Full Text:

PDF

References


Bang-On T. (2003). Textbook of Academic Study as Inclusive Class.

Bangkok: Suandusit University.

Benjaporm P. (2000). Manual for Learning Disability Students.

Bangkok: University of Chulalongkorn.

Jintana B. (1999). A Writing of Teaching and Learning Materials.

Bangkok: Suweeriyasat.

Kalasin Provincial Education Office. (2016). Teacher Manual for

Literacy Improvement According to Praewa Model. Kalasin:

Kalasin Provincial Education Office.

Office of the Basic Education Commission. (2002). National Education

Act B.E. 2542 (1999) and Amendments Second National

Education Act B.E. 2542 (2002). Bangkok: The Teachers Council

Lao Prao.

Padung A. and Wassana L. (2007). Inclusive Class Management.

Bangkok: Santisiri Press.

Parinya Ch. (2007). A Management of Procedures in Learning and

Teaching Methods of Model Teachers in Thai Language

Department According to School Size under Office of Surin

Education Service Area 1. Master’s Degree in Curriculum and

Instruction. Graduate School: KhonKaen University.

Sukhon T. (2007). A Result of Word Spelling Use for Literacy Ability

for Disable Students.Master’s Degree in Curriculum & Instruction

in Special Education. KhonKaen University. Master’s Degree in

Special Education. Graduate School: Srinakharinwirot University.

Wichain Ch. (2015). Nokkala School. Buriram: Apichart Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com