วัฒนธรรมทางการเมือง : แนวคิดสู่การพัฒนาสังคมไทย

พระปลัดเกษฎา ผาทอง, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, บุญทัน ดอกไธสง, อิสระ สุวรรณบล

Abstract


           บทความวิชาการเรื่อง “วัฒนธรรมทางการเมือง : แนวคิดสู่การพัฒนาสังคมไทย”มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายความหมายและลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมทางการเมืองอันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสังคมการเมืองกับสังคมการเมืองในเชิงจิตวิทยาโดยวัฒนธรรมทางการเมืองใดที่สังคมการเมืองต้องการก็มักถูกปลูกฝังให้เป็นความคิด, อุดมการณ์, ความเชื่อฯลฯของสมาชิกในสังคมการเมืองนั้นๆทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเมืองการปกครองของแต่ละประเทศซึ่งอาจมีลักษณะแตกต่างกันมีผู้นำประเทศที่เรียกต่างกันแต่ไม่ว่าประเทศนั้นจะมีระบบการปกครองแบบใดต่างต้องการความมั่นคงเพราะเมื่อประเทศมีความมั่นคงก็ย่อมส่งผลดีในทุกด้านความมั่นคงนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการเมืองการปกครองที่มีเสถียรภาพมีลักษณะของการพัฒนาเมืองอย่างค่อยเป็นค่อยไปความมั่นคงมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างอำนาจรัฐซึ่งแต่ละรัฐอาจมีความแตกต่างกันจึงไม่อาจลอกเลียนแบบหรือรูปแบบของประเทศที่ต้องการได้ทั้งนี้ในบริบทสังคมไทย ด้วยสภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ ด้วยประการดังนี้ วัฒนธรรมทางการเมืองที่ได้อธิบายในเนื้อหาของบทความจึงเป็นทางเลือกกำหนดกรอบในการศึกษาปรับปรุงแก้ไข พัฒนาตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยในสังคมไทยให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบไป

           

            According to the article “Political Culture: Concepts to Development of Thai Society” the main purpose is to identify the characteristic of political culture, which is the relationship between the members of the political society and the political society in psychology. By which the political culture in which the political society wants is often instilled into the ideas, ideology, beliefs, etc. of members in that political society, depending on the politics of each country which may have different characteristics There are different countries leaders. But regardless of which country has a system of government, it needs stability. Because when the country is stable, it will result in good results in all aspects. This security can be achieved with stable political politics. With the characteristics of gradual urban development Security is related to the state power structure. Which each state may be different, therefore may not copy or style the country you want,  in the context of Thai society, with Thai economic, social and political conditions There are changes every moment. As follows the political culture described in the content of the article, is therefore an alternative way to frame the study. Develop according to democratic ideology in Thai society.

 


Keywords


วัฒนธรรมทางการเมือง; แนวคิด; การพัฒนา; สังคมไทย / Political Culture; Concept; Development; Thai Society

Full Text:

PDF

References


Aoisiwong, N. (2011). Thai Political Culture.Journal of Institute of Culture

and Arts Srinakharinwirot University,12 (2),49.

Chaowalaksakun, S. (2018).Coup and Thai politics.Journal of Business

and Social Sciences Ramkhamhaenguniversity. 1 (3) : 31-32.

Eiampaiwan, W. (2003).Political culture.In Introduction to Political

Science.Unit 11.Nonthaburi: SukhothaiThammathirat Open

University.

Gabriel A. Almond & Sidney Verba..(1956). The Civic Culture : Political

Attitudes and Democracy in Five Nations. Boston:Little Brown &

Company.

Gabriel A. Almond.(1956). Comparative Political System. Journal of

Politic,18(3), 391-409.

Heywood, A. (1997). Politics. London: Macmillan.

Kanjanasuwan, W. (2015).Report on mechanisms to promote democratic

political culture in Thai society. n.p: n.p.

Lucian W. Pye and SidncyVerba.(1965).Political Culture and Political

Development. Princeton: Prineton University Press.

MehranKamrava. (1996). Understanding Comparative Politics: a

framework for analysis. London and New York :Routledge.

Promgird, P. (2014). Political Culture and Democracy Development in

North-East Rural Community Area : A Case Study of People in Khambong and Sa-ard Village, AmpureNampong, KhonKaen Province.

Journal of Humanities, Social Sciences.31 (3) : 65-66.

Santaphan, C. (1999). Thai Political Culture: the true Constitution that

has Never been Abolished. Online. Retrieved Janury10 2019. from

:http://www.pub law.net/publaw/view.aspx?id=1014

Somvician, K. (1971). Thai Political Culture and Urban Development.

Bangkok : Political Science, PhraNakhon, Thai WattanaPanich.

Suksamran, S. (1984).Buddhism and Political and Cocial Change.Bangkok

:Chulalongkorn University.

Thamrongthanyawong, S. (2006).Thai Politics. Bangkok: SemaTham

William T. Bluhm.(1974). Ideologies and Attitude Modern Political Culture.

New Jersey : Prentice Hall.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com