การจัดการระบบการให้บริการผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาวะแข่งขันกับผลสัมฤทธิ์

วรเชษฐ์ คงเสน

Abstract


        การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพในการบริหารการให้บริการผู้โดยสารในสนามบินสุวรรณภูมิในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยในการทำให้เกิดสัมฤทธิผลในการจัดการระบบการให้บริการผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ 3) เพื่อนำเสนอแนวทางในสัมฤทธิผลการจัดการระบบการให้บริการผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้มีความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจท่าอากาศยานของโลกโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกได้แก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เช่น รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้าและผู้บริการฝ่ายอาคารสถานที่และผู้บริหารระดับสูงท่าอากาศยานสิงคโปร์ (ชางงี) จำนวน 10 คน และการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 10 คนผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่าปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางท่าอากาศยานที่สมบูรณ์แบบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งทางอากาศที่สำคัญของโลกและทวีปเอเชีย ก่อให้เกิดการขยายตัวการขนส่งทางอากาศทุกประเภทเป็นการสนับสนุนให้เพิ่มขีดความสามารถของระบบการสร้างเครือข่ายการบินทั่วประเทศรวมทั้งขยายสิทธิการบินให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก

         เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่างๆ แก่ผู้โดยสารการเดินทางเข้า-ออก ให้เกิดความสะดวกต่อประชาชนและได้มาตรฐานสากลพัฒนา พร้อมไปกับการพัฒนาระบบโครงข่ายขนส่ง

ทางบก เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้เป็นประตูสู่เอเชีย รวมทั้งเป็นผู้นำทั้งในด้านจำนวนสายการบินและผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สายการบิน ผู้โดยสารและผู้ใช้ท่าอากาศยาน พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องและมีอนาคตอย่างครบวงจรรวมถึงการเพิ่ม การเติบโตทางรายได้ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

        ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่าองค์ประกอบใหญ่และองค์ประกอบย่อยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางสัมฤทธิผลการจัดการระบบการให้บริการผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มีประสิทธิผลโดยแบ่งออกเป็นประกอบด้วย 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านความปลอดภัย3) ด้านความคล่องตัวและ4)ด้านความสะดวกสบายผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่าการพัฒนาสัมฤทธิผลการจัดการระบบการให้บริการผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะเป็นการสร้างระบบรักษาการให้บริการผู้โดยสารรวมถึงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้มีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มเดินทางจนเดินทางถึงจุดหมายรวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสายการบินร้านค้าและบริการต่างๆอันประกอบไปด้วย 1) บุคลากรทุกคนมีจิตใจในด้านบริการในระดับสูงสุด2)บริการได้รวดเร็วและถูกต้องและ 3)การยกระดับการบริการให้เป็นเลิศในระดับสากลการนำไปประยุกต์ใช้ต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญได้แก่ เป้าประสงค์และกลยุทธ์เพื่อให้ได้แนวทางในการบริหารที่สามารถก่อให้เกิดสัมฤทธิผลการจัดการระบบการให้บริการผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

              The purpose of this research is 1) to study the current conditions of passenger service management in Suvarnabhumi Airport 2) to study the factors that are contributing to achieving the passenger service system Suvarnabhumi Airport and 3) to present guidelines for achieving the passenger service system management Suvarnabhumi Airport To be able to compete inthe airport business of the world by using qualitative research regulations with in-depth interviews, such as the senior management of Suvarnabhumi Airport such as the Minister of Transport Director of Suvarnabhumi Airport The management of the customer service department and the service personnel of the premises and the top executives of Singapore Airport (Changi) in the amount of 10 people and the group discussion with the experts, namely 10 Suvarnabhumi Airport executives. That the current Suvarnabhumi Airport is the perfect airport hub in Southeast Asia Making Thailand an important air transportation hub of the world and Asia Causing the expansion of all types of air transportation as a support to increase the capacity of the aviation network building system throughout the country as well as expanding the aviation rights to cover all regions around the world Increase the efficiency of various services To passengers traveling me-out To facilitate the people and meet international standards for development Along with the development of the land transport network To support Thailand as a regional transportation hub According to the National Economic and Social Development Plan under the gateway to Asia Including being a leader in the number of airlines and passengers To facilitate the needs of the target group, including airlines, passengers and airport users As well as focusing on developing new businesses that are relevant and have a complete future, including increasing Continuous business revenue growth

              The results of the study to answer the objective 2 found that the major components and sub-elements Influencing the way to achieve passenger service system management Suvarnabhumi Airport Effective Which can be divided into 1) personnel 2) safety 3) agility and 4) comfort, research results to answer objectives 3 found that the development of passenger service system management achievement Suvarnabhumi Airport Will create a system to maintain passenger services, including buildings and facilities to be effective from the beginning of the journey until reaching the destination Including those who participate in all types of activities Whether it is an airline Shops and services Which includes 1) All personnel have the highest level of service minds 2) Fast and accurate service and 3) Raising the level of service excellence internationally The application must take into account important issues, including goals and strategies, to achieve management guidelines that can achieve the management of passenger service systems. Suvarnabhumi Airport which will be useful in the economy Society and the nation sustainably in the future.

 


Keywords


สัมฤทธิผลการจัดการ; ระบบการให้บริการผู้โดยสาร; ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / Management Achievement; Passenger Service System; Suvarnabhumi Airport

Full Text:

PDF

References


Airports of Thailand Public Company Limited.(2017). AOT Enterprise Plan

No.36 fiscal year 2560-2562.Bangkok: Airport Authority of

Thailand.

Airports of Thailand Public Company Limited. (2018). Air Commerce

Minutes: Survival of Fastest. Bangkok: Planning Department,

Airports of Thailand Public Company Limited.

Creswell, J. W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and

Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks, CA: Sage.

Department of Airports.(2018). Airport Development. (Online).Retrieved

October 20, 2018.from: https://www.airports.go.th/en/index.php

Department of Civil Aviation.(2018). Online.Security Master Plan National

Civil Aviation Authority, 2017.Retrieved 30 June 2018.

from: http://www.aviation.go.th/Thailaw/content.html.

EkphonRakkhwamsuk. (2017). Qualitative Research : Principles and

Practice. Bangkok: October Printing.

Ministry of Transport.(2018). Transport Master Plan (B.E.2542-2549).

Bangkok: Ministry of Transport.

Office of the National Economic and Social Development Council.(2018).

Development of Don Mueang Airport - Suvarnabhumi.Online.

Security Master Plan National Civil Aviation Authority, 2017.

Retrieved December 1, 2018.from: http://www.nesdb.go.th/ ewt_

w3c/ewt_news.php?nid=6596&filename

Office of the National Security Council. (2018). Peaceful Way: National

Strategy for Security. Bangkok: Library of Office of Agricultural

Economics.

SuchatPrasitratsin. (2011). Project Evaluation :Principles and

Applications. Bangkok: Liangchiang Printing.

SupangChantavanich.(2018). Data Analysis in Qualitative Research.

(24thed.). Bangkok: Chulalongkorn University Publishing House.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com