Vol 5, No 1 (2018)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561)

Table of Contents

Title

Teedanai Kapko
PDF

Academic Article

เด่นพงษ์ แสนคำ
PDF
1-17
ปรีชา บุตรรัตน์
PDF
18-30
ธีร์ดนัย กัปโก., ชัยรัตน์ มาสอน, อารดา ชัยเสนา, ลักขณา อินทร์บึง
PDF
31-45
ชานิณี ยศพันธ์, สุวิน ทองปั้น, จรัส ลีกา, อดุลย์ หลานวงษ์
PDF
46-56
พระมหานิพนธ์ มหาธมฺมรกฺขิโต, พระครูสิริ ปัญญาภรณ์, นิติกร วิชุมา
PDF
57-70
อุทัย วรเมธีศรีสกุล, ชอบ ดีสวนโคก, อนุสรณ์ นางทะราช, สิทธิพล เวียงคำ, สุภาพร บัวช่วย, สาคร ศรีระวรรณ
PDF
71-81
สมควร นามสีฐาน, ทวีศิลป์ สาระแสน, ประยูร แสงใส
PDF
82-95
สวาท ฮาดภักดี, ทรงพล โชติกเวชกุล, ชัยรัตน์ มาสอน
PDF
96-108
จันทนา อุดม, ไพโรจน์ บุตรชีวัน, นงนุช ไพบูลย์รัตนานนท์, หะริน สัจเดย์, พระปลัดสมชาย ดำเนิน
PDF
109-129

Research Articles

สุนทร สายคำ, , , สมปอง ชาสิงห์แก้ว
PDF
130-143
วสันต์ ศรีสอาด
PDF
144-158
นิเทศ สนั่นนารี, จรัส ลีกา, สาริกา ไสวงาม, ภัทรวดี ทองนึก
PDF
159-178
ปัณณทัต บนขุนทด, สำเร็จ ยุระชัย, ไพโรจน์ พรหมมีเนตร, พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ
PDF
179-193
ไกรษร สุ่ยหล้า, สังวาล เพียยุระ, เกียรติพงษ์ มีเพียร, วิเชียร รู้ยินยง
PDF
194-206
วิไลวัจส์ กฤษณะภูติ, สุรเดช ไสยกิจ, วันทนีย์ แสนภักดี, กิตติพงษ์ พิพิธกุล, พีระพล ไทยทอง
PDF
207-222
นัฐฐยา พิพัฒน์นราธร, นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ
PDF
223-240
นิภาภัทร อยู่พุ่ม, , พระครูปริยัติ ธรรมวงศ์, ประพันธ์ นึกกระโทก, เสนาะ กลิ่นงาม
PDF
241-258

Guidelines for Authors

Teedanai Kapko
PDF
259-269