ปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

chakriya khankam

Abstract


บทคัดย่อ

งานศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคลที่ส่งผลต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง การวิจัยครั้งนี้ กำหนดประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เป็นนักเรียนชาย 4 คน นักเรียนหญิง 3 คน รวมทั้งหมด 7 คน ซึ่งใช้เป็นกลุ่มประชากรทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2. ด้านทัศนคติต่อการอ่าน และ 3. ด้านนิสัยรักการอ่าน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.47, S.D. = .09) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลปรากฎดังรายละเอียดดังนี้ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.28, S.D. = .26) ด้านทัศนคติต่อการเรียนภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = .06) ด้านนิสัยรักการอ่าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = .03) และผลการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การเปรียบเทียบบุคคลที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ได้แก่ ชายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และหญิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เปรียบเทียบโดยวิธีการทดสอบค่าที (t-test) พบว่าไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

Abstract

The purpose of this research study was to study the personal factors affecting Thai reading skills of Prathomsuksa 1 students at Ban Mo Community School. Serm Ngam District, Lampang Province, this research the population was determined to be Prathom Suksa 1 students at Ban Mo Community School. Serm Ngam District, Lampang Province, consisting of 4 male students, 3 female students, a total of 7 people, which are used as the entire population. Tools used in this research as a questionnaire (Questionnaire) about factors affecting Thai reading skills of Prathom Suksa 1 students at Ban Mo Community School. Serm Ngam District, Lampang Province, consisting of 3 aspects as follows: 1. Achievement in learning, 2. Attitude towards reading, and 3. Reading habits. By analyzing baseline data, mean and standard deviation. and t-test. The data analysis results showed that the overall picture is at a high level ( = 4.47, S.D. = .09). When considering each aspect, the results are shown as follows: Achievement in learning Thai subjects the mean was at a high level ( = 4.28, S.D. = .26). The mean was at the highest level ( = 4.55, S.D. = .06). was at the highest level ( = 4.58, S.D. = .03) and the hypothesis test results were analyzed by comparing individuals of different sexes. Affecting Thai reading skills of Prathom Suksa 1 students at Ban Mu Community School Serm Ngam District, Lampang Province, for males had an average of 4.51 and females had an average of 4.43, compared by t-test, found no difference. therefore, rejecting the hypothesis set


Keywords


ทักษะการอ่าน, ภาษาไทย, Reading Skill, Thai

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.