Journal Contact

Mailing Address

สํานักงานวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม                                      

สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

30 หมู่ 1 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-283-546-7 (ต่อ 116) มือถือ 082-855-8962

Principal Contact

ดร.นิเทศ สนั่นนารี
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

สํานักงานวารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม                                      

สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

30 หมู่ 1 ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์ 043-283-546-7 (ต่อ 116) มือถือ 082-855-8962


Phone: 089-711-1190
Email: phimoldhamma.prij@gmail.com

Support Contact

นางสาวมาริสา ไสวงาม
Phone: 082-855-8962
Email: marisa.saw@mcu.ac.th