การศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ของประชาชนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พระครูสิริ ธรมาภิรัติ, สามารถ ทิพยุทธ์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  ๑) เพื่อศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ของประชาชนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๒) เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ของประชาชนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกัน ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ของประชาชนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรที่ใช้ในการวิจัย จำนวน ๒,๘๒๔ คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครซี่ และมอร์แกน กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๓๓๘ คน และทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ของประชาชนตำบลบางศาลา  อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t – test  ค่า F – test และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ

ผลการวิจัยพบว่า

                 1) การดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ของประชาชนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านอุฏฐานสัมปทา          (ความขยันหมั่นเพียรในการเลี้ยงชีพ) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน อารักขสัมปทา (การรักษาทรัพย์ที่หามาได้)  และด้านกัลยาณมิตตตา (การคบคนดีเป็นมิตร) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  และ เมื่อพิจารณาโดยจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

 ๒) ผลการเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ของประชาชน

ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประชาชน ทีมี อายุ ระดับการศึกษาและ อาชีพ ต่างกัน มีการดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ โดยรวม แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๐๑ และประชาชน ที่มีเพศ ต่างกันการดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

                3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ของประชาชนตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  พบว่า ประชาชนได้เสนอแนะแนวทางส่งเสริมมากที่สุด คือ ด้านสมชีวิตา ข้อที่มีค่าความถี่มากที่สุด คือ รู้จักอดออม รายจ่ายต้องไม่เกินรายได้เพื่อป้องกันปัญหาการเป็นหนี้ รองลงมา คือ ยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ พออยู่ พอมี พอกิน พอใช้ เหลือกินขาย  เหลือใช้แจก สินค้าแลกสินค้า และช่วยกันฟื้นฟู อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการทำบัญชีครัวเรือน และรู้จักนิยมไทย ใช้ของไทย กินของไทย อุดหนุนสินค้าในชุมชน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com