ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักพาหุสัจจะกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

พระครูภาวนา กิจสุนทร, พระไพศาล จิรธมฺโม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามหลักพาหุสัจจะของนักเรียนโรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และ ๒) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักพาหุสัจจะกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  นครศรีธรรมราช ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๑๗๗ คน โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีใช้ตารางสำเร็จรูปของเคร็ซซี่ และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง ๒๙๑ คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพาหุสัจจะของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น .๙๕๐ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยค่า Pearson Correlation

ผลการวิจัยพบว่า

๑) การปฏิบัติปฏิบัติตามหลักพาหุสัจจะของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช โดยรวมทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับมาก (= ๓.๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านมนสานุเปกฺขิตา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= ๓.๗๓) รองลงมา คือ ด้านพหุสสุตา (= ๓.๖๙) ด้านทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา (= ๓.๖๔) ด้านวจสา ปริจิตา          (= ๓.๖๑)  และด้านธตา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (= ๓.๕๔) และเมื่อพิจารณาโดยจำแนกตามเพศ อายุ อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้ของผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

๒) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักพาหุสัจจะกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช พบว่า การปฏิบัติตามหลักพาหุสัจจะ มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (r= .๑๕๘) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพหุสฺ      สุตา ด้านธตา และด้านทิฏฺฐิยา สุปฏิวิทฺธา มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com