หาดดอนทราย : การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนทราย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

มัสนี ยูโซะ, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล และแนวทางการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านดอนทราย หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า                                                                            

1. สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลหาดดอนทราย โดยรวมทุกด้าน พบว่า 1) ปัญหาสำคัญของการสูญเสียพื้นที่ชายหาดดอนทรายดั้งเดิม เนื่องมาจากการบุรุกพื้นที่ทำประโยชน์ โดยกลุ่มนายทุน ส่งผลให้หาดดอนทรายถูกกัดเซาะ และทำลายกำแพงกั้นน้ำทะเลตามธรรมชาติ สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนดอนทราย เช่น ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการสัญจร และรายได้เสริมของชุมชน เป็นต้น 2) ชุมชนบ้านดอนทรายส่วนใหญ่ยังขาดสำนึกร่วมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างเหมาะสม เช่น การทิ้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมง และการทิ้งขยะมูลฝอย เป็นต้น

2. แนวทางการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลอย่างมีส่วนร่วม พบว่า 1) กลุ่ม/องค์กรชุมชนหาดดอนทรายร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ร่วมกันสร้างกำแพงกั้นน้ำ เพื่อบรรเทาการกัดเซาะของชุมชนหาดดอนทราย 2) ชุมชนริเริ่มจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกันในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชายหาดดอนทราย

สรุปได้ว่า สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเล และแนวทางการฟื้นฟูหาดดอนทราย สามารถนำไปสู่รูปแบบวิธีการฟื้นฟูปัญหาสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชนได้อย่างแท้จริงในอนาคต

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com