พุทธจริยธรรมที่ปรากฏในประเพณีลากพระเดือนห้า เมืองอลอง นครศรีธรรมราช

สืบพงษ์ ธรรมชาติ, พระครูวิศาล ธรรมจารี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา  ความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีลากพระเดือนห้าเมืองอลอง  นครศรีธรรมราช  2) เพื่อศึกษารูปแบบและพิธีกรรมเชิงพุทธในประเพณีลากพระเดือนห้าเมืองอลอง  นครศรีธรรมราช 3) เพื่อศึกษาวิเคราะห์พุทธจริยธรรมและคุณค่าของประเพณีลากพระเดือนห้า เมืองอลอง  นครศรีธรรมราช ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนและสังคม  ดำเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยค้นคว้าจากเอกสารคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา  รวมถึงหนังสือตำรา  เอกสารงานวิจัย  และจากการการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า

1) ประเพณีลากพระเดือนห้าเมืองอลอง  นครศรีธรรมราช  มีมาตั้งแต่อดีต เป็นประเพณีจัดเป็นกิจกรรมการกุศลของวัด  2) รูปแบบและพิธีกรรมเชิงพุทธมีการเตรียมเรือพระ ตั้งบน “หนวนไม้” ประกอบเป็นบุษบกมีกนกลายประดับ ทำบุญตักบาตรไหว้พระรับศีล ถวายข้าวสงฆ์ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 5 3) ผลการวิเคราะห์พุทธจริยธรรมที่เห็นได้ชัด คือ (1) กฎแห่งกรรม  (2) ความโอบอ้อมอารี (3) ความสามัคคี ส่วนคุณค่าของประเพณี คือ (1) คุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม (2) คุณค่าทางเศรษฐกิจ  และ (3) คุณค่าทางศาสนา 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com